Udvikling af services fra Droner

Senest opdateret d. 10/10-2016
DHI
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Ole Larsen
Development Director

Den danske droneindustri er spået gyldne tider forude, men virkeliggørelsen af dette afhænger af vores evne til at flytte droner ind i professionelle ydelser med en prominent plads på verdensmarkedet. Danmark er førende inden for segmenter i vand- og miljømarkedet, som netop er et relativt uudnyttet marked for droner. Formålet med denne ansøgning er at gøre droneydelser til en integreret del af danske vand- og miljøydelser. Dette skal ske ved at betragte den samlede værdikæde for droner og udnytte vores forståelse af slutkundernes behov for rådgivning og tolkning af de indsamlede data til at sikre, at droneindustrien leverer værdiskabende unikke ydelser. Kun ved at anskueliggøre den samlede værdiskabelse kan vi skaffe det nødvendige økonomiske grundlag til at tiltrække investeringer i de virksomheder, der skal implementere og udvikle nye målesystemer på kommercielle droner.

Vi vil opnå dette gennem fire vel-orkestrerede aktiviteter:
1. Identifikation af unikke droneydelser i samarbejde med slutkunder og vurdering af markedets størrelse for at sikre et attraktivt økonomisk grundlag for SMV’er
2. Udvikling af droneydelser (metoder og teknologi) til monitering af vand i vandløb og søer i samarbejde med slutkunder, SMV’er og universiteter
3. Udvikling af billedbehandlingsværktøj til at sammensætte billeder af hav-overflader for at opnå akkurat positionering og datasammenligning samt datareduktion
4. Udvikling af droneydelser (metoder og teknologi) til opmåling og overvågning af det kystnære miljø i samarbejde med slutkunder, SMV’er og universiteter

Det tilstræbes, at de nye ydelser kan sælges ved afslutningen af projektperioden og sikre, at droneydelser i fremtiden indgår som skelsættende ydelser i rådgivningsarbejdet inden for vand og miljø.

Nøgleord

7 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Hemmingsen (CEO, Ascend XYZ)
Tirsdag d. 13/9-16 kl. 23:30

Kommentar til punkt 1: Super! jeg tror det er meget vigtigt, at tage højde for hvad der kan udføres inden for den eksisterende lovgivening. Samt den forordning der er under udarbejdelse hos EASA.
Kommentar til punkt 2: Jeg er ikke sikker på at jeg forstår den direkte sammenhæng mellem droner og billedbehandlingsværktøj? Det vil vel kunne anvendes af alle der indsamler/arbejder med EO data? Har I nogen evidens for, at det er realistisk at lave software, der kan sammensætte billeder af havoverfladen? det kræver vel at der er pixels der kan matches, hvilket jeg finder usandsynligt.
Kommentar til punkt 4: Jeg synes at det er et spændende område, men det er vel dataen der er interessant? Kan I beskrive, hvorfor det netop er droner, der skal stå for indsamlingen? Er der en kostfordel, frekvens, tidspunkt eller andet?

Ole Larsen (Salgs Direktør, DHI)
Fredag d. 30/9-16 kl. 16:12

Tusind tak for dine kommentarer.
Vi er helt enige i det kan være svært på kort sigt at flytte grænserne for monitering og den existerende lovgivning bør danne rammerne for arbejdet.
Punkt 2. Da det netop er umuligt at matche pixels i billeder af havoverfladen er det vigtigt at kunne danne sammensatte billeder ud fra andre metoder.

Punkt 4. Vi er lidt usikre på hvilket punkt du henviser til, men overordnet kan man sige at Droner passer perfekt i moniteringsopgaver i "hullet" mellem EO data og sensorer/bøjer. Med droner kan vi få adgang til arealdækkene data med høj hyppighed og en relevant rumlig skala.

Jakob (Forsker)
Søndag d. 25/9-16 kl. 17:01

Lyder fint.
Kommentar til punkt 3: Skulle måske skrive "Udvikling af metoder til sammensætning af billeder af vand/hav overflader. Herunder opnå nøjagtig positionering af forskellige features til sammenligning af data.

Ole Larsen (Salgs Direktør, DHI)
Fredag d. 30/9-16 kl. 16:13

Ja, det er en meget bedre formulering! Tak :)

Bjarne Holm Jakobsen (Miljøkoordinator, Femern A/S)
Fredag d. 30/9-16 kl. 14:45

Som projektudvikler og ansvarlig for planlægningen, anlæg og drift af en stor infrastruktur (Den faste forbindelse over Femern Bælt)ser vi et stort potentiale i udviklingen og indsatsen af dronebåren observation, såvel med hensyn til observationernes opløsning i tid og rum som i muligheden for en hurtig og fleksibel indsats. Især vil vi pege på værdien af en hurtig og sikker dataprocessering, frem mod relevante og brugervenlige fremstillinger af data, og de efterspurgte og konkrete anvendelser, herunder bl.a. til kortlægning, effektvurdering og overvågning.
For os som slutbrugere er det vigtigt, at der er en meget høj grad af tranparens og skelnen mellem det, der i aktivitetsplanen betegnes som teknologi-push og det, der konkret behovsdrevet kan udvikles til relevante og robuste services.
Vi ser derfor netværket og udveklingen mellem Universiteter, GTS, SMV, projektudviklere og myndigheder som en vigtig forudsætning for den mest slagkraftige udvikling inden for den i aktivitetsplanen skitserede udvikling.
Konkret forventer vi i forbindelse med vores project, ud fra en kritisk vurdering af de kyst og kystnære services effektivitet og præcision på det givne tidspunkt, at anvende dronebåren observation, såvel til dokumentation/detaljeret kortlægning og til kontrol og overvågningsformål, og på den måde som slutbrugere bidrage med erfaringer fra en praktisk behovsdrevet anvendelse.

Ole Larsen (Salgs Direktør, DHI)
Fredag d. 30/9-16 kl. 16:19

Kære Bjarne,
Tusind tak for din kommentar. Vi ser også Fehmern Bælt projektet som en fantastisk mulighed for udvikle og teste behovsdrevet anvendelser af droner. Netop et stort projekt som kræver meget miljøovervågning giver mulighed for at verificere fordelene og kosteffektivitet af dronebaseret overvågning.

Robert Nøddebo Poulsen (Direktør, Spectrofly)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 09:42

Hej DHI, har læst aktivitetsplanen med stor interesse.
Som SMV leverandør af bl.a. kortlægningsydelser med droner er man udfordret på at investere i det nødvendige teknologi og samtidig opbygge markedet. Den teknologiske udvikling går stærkt, slutkundernes behov er som oftest ikke så specifikke og underbyggede at de kan omsættes til forretningsplaner på hverken kort eller bare lidt længere sigt. Er derfor i vores optik god grund til at assistere med at afdække potentielle kommercielle services til slutbrugerne og deres teknologiske, forretnings- og lovgivningsmæssige behov i forhold til de offshore og miljørelaterede ydelser med droner. Da markedet er ungt og lovgivningen ligeså, bør aktiviteterne ikke begrænse sig til den eksisterende lovgivning, da der må forventes en betydelig omstillingsparathed også i lovgivningen, såfremt der med dronerne kan demonstreres værdiskabende, sikre og rentable ydelser.
Den normale fotogrammetri fungerer ikke over store vandflader som f.eks. store floder, søer og hav og derfor er der helt rigtig, behov for nye smarte værktøjer til både at håndtere og analysere store datamængder af geografisk refereret data over vand, særligt billeder. Nye løsninger vil dog næppe give mening at forsøge med traditionel fotogrammetri.
Tror at aktiviteterne vil være værdifulde og vigtige for, at opbygge dronebaserede ydelser til den danske offshore og miljøsektor, men rummer også et betydeligt potentiale for at kunne skaleres til et internationalt marked.