Udvikling af sikringsteknisk platform

Senest opdateret d. 11/4-2012
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Carsten Damgaard
Leder af forskning og udvikling

Der er meget lidt lovgivning og få velbeskrevne og dokumenterede metoder og retningslinjer på det sikringstekniske område. Derfor kan det være svært for leverandører, myndigheder og slutbrugere at navigere i dette marked - og at designe løsninger som er sammenlignelige og kan sættes i forhold til en standardiseret ramme. DBI ønsker at tilbyde adgang til viden og faciliteter, bredt indenfor sikring og med fokus på områder, der i dag ikke er dækket af andre aktører. Det betyder, at der også er samfundsmæssige fordele, fordi løsninger så kan vurderes af myndigheder og slutbrugere efter et ensartet udgangspunkt.

Ny viden og serviceydelser
DBI vil udvikle en platform på sikringsområdet der lader sig inspirere af brandområdet og anvender eksisterende kanaler (det vil sige kurser, forlag, rådgivning, certificering og prøvning) til at skabe et attraktivt udbud af teknologiske serviceydelser. Fordelen er at leverandører, producenter, politi og forsikringsselskaber får et samlet sted, hvor de kan indhente og udveksle viden samtidig med, at de kan afprøve og teste både teknik og services i virkelighedstro-miljøer. Fokus vil være på hvordan sikring kan gøres funktionsbaseret, da gældende sikringsniveauer er tvivlsomme i nyere typer af indbrud. Sideløbende vil DBI indgå i standardiseringsarbejde på området, så det på sigt bliver mere gennemsigtigt og i højere grad kan modsvare behov fra slutkunde og forsikringsbranchen, der i dag kan komme til kort overfor internationale krav.
Testfaciliteterne kan anvendes til test efter danske, nordiske, europæiske og internationale standarder inden for sikringsområdet. På vidensområdet opbygges samarbejder med universiteter omkring forsknings- og udviklingsindsatsen inden for sikring med det formål at skabe videnhjemtagning til instituttet. Samtidig vil DBI fortsat udbygge og vedligeholde andre netværksressourcer i både Danmark og udlandet, herunder også GTS-nettet, for at udvikle instituttets rådgivningsydelser.
Aktiviteten vil resultere i følgende ydelser:
• En moderne Brand- og sikringscenter med en bred repræsentation af spydspidsteknologier, hvor der afholdes kurser og konferencer, træning, produktpræsentation, demonstration og andet af sikringssystemer og sikringsløsninger. Centret vil råde over udstyr, der dækker behov for gængse sikringstiltag til sikring af højrisikovirksomheder.
• Etablering af et eller flere virkelighedstro sikringsmiljøer, der ud over til undervisning kan anvendes til forskning, udvikling og ikke-destruktiv prøvning. Det kan eventuelt gøres gennem nationale og internationale samarbejdsaftaler.
• Publikationer og kurser på sikringsområdet, som dækker nuværende ’huller’ i markedet, som især drejer sig om slutbrugere/virksomhedsejeres videnbehov om sikkerhed og deres mulighedsrum for proaktive handlinger.
• Deltagelse i internationale standardiseringsgrupper som repræsentant for danske interesser.
 
Centrale aktiviteter
I og med at opbygningen af en infrastruktur på sikringsområdet er nyt for DBI og potentielt meget omkostningskrævende, vil aktivitetsplanen tage afsæt i et brugerdrevent perspektiv, hvor smv’ernes behov samt input fra F&P, Sikkerhedsbranchen og DI kombineres med DBIs viden om sikring, sikringsteknologier og opbygning af infrastrukturer. Når vi inddrager SMV’erne i udviklingen af infrastrukturen kan vi sikre, at faciliteter og viden forankres i den kommende målgruppe, så vi udvikler den infrastruktur, der er behov for.
Spor 1: Opbygning af faciliteter til undervisning samt forsknings- og udviklingsaktiviteter
• Afdække hvilke specifikke målgrupper og applikationsområder der kan drage nytte af platformen.
• Prioriterer målgrupper og applikationsområder i samarbejde med myndigheder og brancheorganisationer.
• Afdække behov - indsamle viden om smv´ernes konkrete behov for testmuligheder.
• Kortlægge tilgængelige faciliteter nationalt og internationalt herunder analyse af potentialet for partnerskaber.
• Inddrage brugere i form af workshops, idégenerering, rollespil, prototyping mv., hvor potentielle infrastrukturelle set-ups afprøves og markedspotentiale afdækkes.
• Etablere virkelighedstro-miljøer på baggrund af case-studier og business cases – det kan være miljøer med høj risikoprofil som fx alarmcentraler, tankstationer, it-serverrum, pengeinstitutter og private hjem.
Spor 2: Opbygning af infrastrukturel viden om fx retningslinjer og standarder
• Kortlægge igangværende internationale standardiseringsaktiviteter samt prioritering i samarbejde med interessenter fra virksomheder og brancheorganisationer.
• Afholde gå-hjem møder og temadage om ny viden / state of the art.
• Indhente, filtrere og formidle de nyeste forskningsresultater (videnskabelige artikler m.m.).
• Opbygge tekniske udvalg på sikringsområdet inden for prioriterede fokusområder.
• Opbygge publikationskompetencer på sikringsområdet i forhold til udvikling af vejledninger og brochurer herunder kortlægning af ’huller’ og prioritering af indsatsområder i samarbejde med virksomheder og brancheorganisationer.
• Påvirke af de nuværende rammebetingelser, så eksempelvis intelligente sikringsløsninger muliggøres inden for rammerne af lovgivningen.
• Formalisere deltagelse i internationale faglige fora (fx ASIS).
 
Rationale for indsatsen
Aktiviteten relaterer sig til de behov og udfordringer angående sensorteknologi, mikroelektronik og sikkerhed som applikationsområde, der er beskrevet under forskningsindsatserne ”Digitale muligheder og løsninger”, Fremtidens produktionssystemer og nye innovationsformer” og ”Strategiske vækstteknologier” i FORSK2020.
Et dansk sikringslaboratorium og videncenter er afgørende for udviklingen af nye innovative og højteknologiske sikkerhedsløsninger til det danske samfund. DBI har som vidensinstitution en unik mulighed for at give feltets mange aktører ét samlet – og uafhængigt - sted for viden, test og innovation på en neutral platform. Håbet er, at smv’erne oplever en nemmere markedsadgang via gennemsigtige standarder og retningslinjer samt lige adgang til prøvningsfaciliteter. Ved at DBI tager en aktiv rolle i udviklingen af det danske marked for sikringsydelser, herunder i forhold til udvikling af lovgivning og standarder på området, kan instituttet i samarbejde med sikkerhedsbranchen stille den nuværende viden i sikkerhedsmæssige spørgsmål til rådighed for det politiske niveau og i den forbindelse arbejde for en afbalancering af kommercielle behov i udformningen af lovgivningen.
Målgrupper
• DBI´s eksisterende målgrupper blandt smv’erne
• Brancheorganisationer
• Offentlige myndigheder
Aktiviteten bygger ovenpå DBIs tidligere aktiviteter; Infrastrukturel Globalisering, SOS og Intelligent Sikkerhed. Særligt Intelligent Sikkerhed, hvor der er opbygget en ældrebolig og et museum til forsøg med tidlig detektering.
 
Mulige samarbejdspartnere
Brancher: Dansk Låsesmed Forening, Tekniq, DI, VSI, SikkerhedsBranchen, F&P
Virksomheder (offentligt/privat):Politi, låsesmede, elinstallatører, vagtvirksomheder, Revisionshuse, Dansk Standard, FM Global, Privatdetektiver, Siemens, Honeywell, Velux
Vidensinstitutioner: Erhvervsskoler, Netherlands Forensic Institute, Rigspolitiets Videncenter, CEPOL EU), Skills for justice (FP7), Skills for security (FP7)
GTS: Alexandra Instituttet, TI, Force Technology
Netværk: ENFSI, Perpetuity Group
Myndigheder: Justitsministeriet

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Dreyer
Mandag d. 30/4-12 kl. 13:16

Det er helt indlysende (ikke mindst når man sammenligner med beskrivelsen af den brandtekniske platform), at den sikringsteksniske platform har en stor bverettigelse OG vil være en stor udfordring. Det virker lidt som om, at det sikringstekniske område er sælgers marked; forskning på området er stort ikke-eksisterende og det samme gælder i nogen grad standarder. Som potentiel kunde til en sikringsteknisk løsning er man overladt til producenterne; det er svært at få øje på en uvildig autoritet på området - hvorfor en DBI platform synes oplagt. I modsætning til det brandtekniske område er der imidlertid ikke i oplægget identificeret videnspartnere med stærke forskningskompetencer. Jeg vil anbefale, at der fokuseres på at finde nogle sådanne, som kan understøtte platformens udvikling.

cdamgaard
Fredag d. 4/5-12 kl. 22:08

Hej Peter
Tak for dit bidrag - og også for at du stiller skarpt på behovet for at identificere videnspartnere med stærke forskningskompetencer. Vi forestiller os, at vi må kigge i retning af USA og England, som har en helt anden tradition for anvendelse af sikringsteknologier end Danmark samt Tyskland som har stort fokus på sikkerhedsforskning samt flere stærke industrielle spiller inden for sikringsområdet. Har du gode ideer til andre steder, hvor vi kan kigge?

Venlig hilsen

Carsten Damgaard, DBI

msp
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 13:38

Nogle danske producenter og importører på sikringsområdet kender ikke til standardisering m.v. og har derfor brug for konsulentbistand til at afklare, hvilken europæisk standard der kan anvendes til prøvning af deres produkt, og hvor de kan få prøvet deres produkt.
I forlængelse heraf mangler samme virksomheder også viden om forskellen på en overensstemmelseserklæring og et certifikat, ligesom begrebet akkreditering ikke er dem klart og forståeligt.

Venlig hilsen
Maiken Skriver Poulsen
Forsikring & Pension
- forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation.
På det sikringstekniske område stiller Forsikring & Pension værktøjer til rådighed, som vejleder om installation og projektering af sikring og overvågning.

msp
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 13:40

Der ses en del nye – men også eksisterende – produkter, som grundet deres specielle funktioner, ikke kan prøves efter de europæiske (eller nordiske) standarder. Dermed har producent/importør svært ved at redegøre for produktets kvalitet og kan have svært ved at komme ind på det danske / nordiske / europæiske markedet.
Det kan ikke afvises, at der i andre europæiske lande findes nationale (lokale) standarder, som nogle af disse produkter kan prøves efter.
Hvis DBI valgte at stå i spidsen for en sådan løsning, vil det kræve, at relevante parter, herunder Forsikring & Pension, modtager grundig information om standarderne, deres indhold og sikringsniveau.
Det kan også være muligt at udarbejde nye danske standarder, som tager udgangspunkt i eksisterende europæiske standarder, og som beskriver tillægsprøvninger, som kan hjælpe disse virksomheder til certificering af produkterne. En sådan løsning kræver dog også udpegning af prøvningshus(e), samt grundig information om indholdet af standarden.

Venlig hilsen
Maiken Skriver Poulsen
Forsikring & Pension
- forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation.
På det sikringstekniske område stiller Forsikring & Pension værktøjer til rådighed, som vejleder om installation og projektering af sikring og overvågning.

PatrickDI
Mandag d. 11/6-12 kl. 16:04

Efterspørgslen fra markedet skal være tilstede før man pålægger virksomhederne yderligere ensretning og standardisering, men området er ikke gennemlyst og derfor interessant at få afprøvet.

Som repræsentant for en brancheorganisation er det især fordelagtigt, hvis projektet kan sætte skub i innovation og udvikling - især for de mindre og mellemstore virksomheder, som normalt ikke har ressourcer til at prioritere dette. Er der mulighed for possitive effekter og måske en potentiel vækst, så støtter vi gerne op om denne type forskning.

Patrick Laraignou, foreningssekretær Vagt- og SikkerhedsIndustrien (VSI) under DI Service

Rhe
Onsdag d. 13/6-12 kl. 23:08

Det er desværre alt for ofte sælgers og producenternes marked !

Vi savner i den grad et uafhængigt nationalt videncenter, hvor der i virkeligshedstro og realistiske miljøer kan afprøves og demonstreres sikrings- og overvågningssystemer og komponenter.

På længere sigt kan videncenteret måske udvides til også at være et uafhængigt testcenter.

Samtidig er det glædeligt at der tages initiativ til at udbrede kendskabet til relevante standarder indenfor sikringsområdet - der er desværre ofte indenfor sikringsområdet, begrænset kendskab til standarder - såvel nationale som internationale og minimal interesse for at deltage i det nationale sikringstekniske standardiseringsarbejde.

Rune Hernø - sikringschef
Nationalmuseet

Michael Gjørup
Torsdag d. 14/6-12 kl. 16:21

Den teknologiske udvikling – også på det sikringsmæssige område – går så stærkt, at det både for rådgiverne samt slutbrugerne kan være forbundet med visse udfordringer, at danne sig et overblik over de forskellige sikringstiltag samt lovgivning på området.

Ved at få adgang til en platform indenfor sikringsområdet, vil man have en lettere tilgang til, at tilegne sig viden samt ERFA-udveksle mellem alle aktørerne på markedet – til glæde for de fleste. Kunne dette kombineres med bedre og mere forskning på sikringsområdet, kunne kunne man optimere mulighederne for bedre løsningsforslag.

Jesper Legarth
Torsdag d. 14/6-12 kl. 20:23

Grundlæggende er det min opfattelse, at der er stor forskel på de to brancher ”brand” og ”sikring/sikkerhed”. Brandområdet fremstår i mine øjne som en vel konsolideret branche, hvor krav til produkter og leverandører modsvarer slutbrugernes behov.

Forsvaret benytter sig af en lang række sikringsleverandører og har bl.a. herigennem et indgående kendskab sikringsbranchen. Det er mit indtryk, at branchen i al for udstrækning har lagt ansvaret for udvikling, trend, kvalitetsstyring mv. i hænderne på sikringsleverandørerne.

For at rette udviklingen mod en velfungerende og anerkendt branche er der behov for, at alle branchens aktører påtager sig ansvar og engagerer sig – ikke mindst de større slutbrugere - m.h.p. at sikringsleverandørerne får mulighed for at møde slutbrugernes behov for størst mulig sikring og sikkerhed for færrest mulige ressourcer.

Det udviklingsarbejde som DBI foreslår iværksat, hilses således velkommen og vil blive støttet af forsvaret i den udstrækning, det ønskes og der er mulighed for.

cdamgaard
Torsdag d. 14/6-12 kl. 21:53

Hej Michael
Tak for din kommentarer.

Hvis du har ideer til bestemte områder på sikringsområdet, hvor du mener der er brug for forskning, så er du velkommen til at skrive dem på bedreinnovation.dk eller sende dem til mig.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard, DBI

cdamgaard
Torsdag d. 14/6-12 kl. 21:58

Kære Jesper
Tak for din kommentar og din støtte til oplægget.

Det er en god ide, at bygge udviklingen af den sikringstekniske platform på slutbrugernes behov og jeg er glad for dit tilbud om samarbejde.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard. DBI