Understøttelse af Virksomheders brug af Online Communities

Senest opdateret d. 23/3-2012
Alexandra Instituttet
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Peter Andersen
Forsknings- og Innovationschef, Software Infrastructure Lab

Vi opbygger viden om det potentiale, som internetbaserede interessefællesskaber – online communities – udgør for virksomheder. Med fokus på teknologiske, organisatoriske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer. Denne viden udbydes som rådgivning og implementeringshjælp (inkl. konkret software) til virksomhederne vedrørende crowd- og idle-sourcing, surveys, netnografi (digital etnografi) samt multi-sided forretning, hvor flere virksomheder byder på eller løser en opgave sammen.

Understøttelse af Virksomheders brug af Online Communities
 
Institut: Alexandra Instituttet A/S
Kontaktperson: Peter Andersen
 
Ny viden og serviceydelser
I denne RK vil vi udvikle ny viden om metoder og teknologi til understøttelse af en række ydelser om det potentiale, som internetbaserede interessefællesskaber – online communities – udgør for virksomhederne. Vi vil styrke vores viden både hvad angår de teknologiske, organisatoriske og forretningsmæssige muligheder og udfordringer for at udnytte dette potentiale.
 
De nye ydelser vil bestå i at tilbyde rådgivning om, og teknologisk hjælp til implementering af

 1. Motivations-  og loyalitetsfaktorer i fbm. deltagelse i community omkring den enkelte virksomhed
 2. Udnyttelse af crowd-sourcing[1] og idle-sourcing[2] (”ubevidst crowd-sourcing”) til effektivisering
 3. Netnografi – eller digital etnografi – hvor teknologien bruges til at afdække brugeradfærd i et community ved opsamling af de digitale fodspor, som man sætter i sin færden i communitiet – ”beyond google analytics”
 4. Medie-samkøring og iterativ community-inddragende håndtering af traditionelle survey/spørgeskema resultater, bl.a. vha. af netnografiværktøjerne
 5. Multi-sided platform som forretningsmodel[3] hvor et antal virksomheder indgår i et community sammen, enten som et branchefællesskab, eller som heterogene partnere i fælles indsatser, fx byggeprojekter, eller som platform for udbud indenfor fx servicefagene.

Herudover vil vi tilbyde en software løsning som ydelse:

 1. Digital platform til understøttelse af ovenstående, udbudt som en cloud service, dvs. aktiviteten har et infrastrukturelement.

 
Centrale aktiviteter
I en række konkrete brugscases med inddragelse af udvalgte virksomheder vil vi udbygge vores forskningsbaserede viden om metoder og konkret software til understøttelse af ovennævnte ydelser:

 • Vedrørende idle- og crowd-sourcing teknologier skal der opbygges et best-practice katalog målrettet specifikke brancher og problemstillinger. Nogle brancher, fx designvirksomheder, vil ofte have værdi af et dedikeret crowdsourcing community, mens andre brancher, fx detailhandel måske har mere brug for en implicit idle-sourcing til afdækning af forbrugsmønstre.
 • I forbindelse med ”netnografi”,  vil centrale aktiviteter bestå i at overføre dele af vores erfaringer fra ”analog” etnografi og brugerstudier til digitale mekanismer, på en sådan måde at der kan udvikles software der til en vis grad kan varetage den traditionelle etnografs opgave med at afdække hvad brugerne i et fællesskab gør (men ikke hvorfor).
 • I forhold til survey krydsanalyser vil vi ved en kombination af traditionelle datamining metodikker og de community-baserede netnografiværktøjer nævnt ovenfor opbygge software og en metode til bedre samkøring og kryds-fortolkning af traditionelle survey undersøgelser. Softwaren forventes til dels at kunne realiseres som en overbygning på co-creations platformen opbygget i CBI konsortiet.
 • I forhold til multi-sided forretningmodeller, skal der udvikles digital understøttelse af auktions-/udbudsdelen og et digitalt værktøj til håndtering af samarbejds- og konkurrencefællesskaber. Det forventes at der kan tages udgangspunkt i software allerede udviklet i JOIN- og CBI projekterne.
 • Cloud-enabling og tilpasning af de digitale værktøjer, så disse kan udbydes som SaaS løsning

Herudover vil der være en løbende indsamling og udbygning af viden fra igangværende relaterede projekter, herunder innovationskonsortiet CBI og international forskning. Vi vil opbygge et videnskatalog baseret på forskningsresultaterne samt best practices fra nettet vedrørende ydelserne 1-5 ovenfor. I både teknologisk, organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv. Videnspredning vil ske igennem traditionelle metoder som (populær)videnskabelige artikler, dedikerede arrangementer for virksomheder, og herudover ved opbygning af et community omkring projektet med forsker- og virksomhedsdeltagelse.
 
Rationale for indsatsen
Rationalet relaterer sig til ”Digitale muligheder og løsninger” udfordringerne i FORSK2020. Danske små- og mellemstore virksomheder oplever et stigende effektiviseringspres[4]. Erfaring fra de seneste års arbejde med community-baseret innovation og brugerdreven innovation har vist os, at digitalt understøttet crowdsourcing og multi-sided platforms processer kan være en rig kilde til viden, afprøvning og kvalificering af SMV’ers produkter eller serviceydelser. Faktorer som kan bidrage til både effektivisering og innovation i SMV’erne.
 
På baggrund af nedennævnte igangværende og afsluttede projekter vedrørende communities har alle deltagende GTS’er oplevet en stigende virksomheds-efterspørgsel efter de skitserede ydelser.
SMV’er vil kunne få stor værdiskabelse ved at benytte sig af de foreslåede ydelser: SMV’er, der i dag kan være hensat til selv at fortolke prædefinerede tabel- og graf-output fra survey-undersøgelser, vil ved brug af communities (evt. faciliteret af den digitale platform i ydelse 6)  kunne få et langt bredere og mere nuanceret resultat ud af deres undersøgelser. Virksomheder som har behov for hjælp til ”problemløsning” af den ene eller anden karakter vil kunne få værdi ved fornuftig brug af idle- og crowd-sourcing metodikker. SMV’er indenfor servicefagene vil kunne byde ind på opgaver traditionelt kun håndteret af de store spillere indenfor service, hvis platformen til udbud af serviceopgaver realiseres. Branchefællesskaber vil kunne stå stærkere hvis et antal SMV’er (også konkurrenter) indgår i et fælles community i forhold til branchens virke. Samarbejdende virksomheder i fx fælles entrepriser kan gøre brug af den udviklede digitale platform som et letvægts samarbejdsværktøj.
Generelt kunne de typiske aftagere være at finde indenfor servicebranchen, detailhandel, byggebranchen, produktions-, analyse- og industrivirksomheder.
 
Aktivitetsplanen vil tage udgangspunkt i bl.a. følgende eksisterende projekter:

 • JOIN: EBST støttet projekt med det formål at hjælpe SMV’er i gang med web-baseret online innovation, specielt indenfor designbranchen
 • CBI: Community Baseret Innovation: Innovationskonsortium, hvor fokus er at modne SMV’er til en community orienteret innovationspraksis – primært i forbindelse med designprocesser. Denne RK bygger på disse grundsten, men vil udvikle nye ydelser der konkret igangsætter en CBI forretningsgang i virksomhederne – også udover designprocesser.
 • RK-IOT: Eksisterende resultatkontrakt, som bl.a. fokuserer på at hjælpe SMV’er i gang med Cloud computing. Med cloud som en vigtig forudsætning for crowd-sourcing er det naturligt at trække erfaringer fra RK-IOT med ind i den her foreslåede aktivitetsplan.
 • RK Innovative Erhvervsskoler, som omhandler skabelsen af undervisningsforløb omkring innovation til brug på erhvervsskoler. Dele af CBI platformen benyttes i dette undervisningsforløb.
 • Next Practice – nye innovationsformer: Resultatkontrakten spotter og samler op på nye innovationspraksisser til gavn for SMV’er, herunder også communities-baserede tilgange
 • RK IKT baseret serviceinnovation for operationel service
 • RK Serviceoptimering i sikkerhedsbranchen

 
Mulige samarbejdspartnere
 
Teknologisk Institut - Idé & Vækst,  DBI (begge bekræftet)
 

[1] Fx http://www.hulivejen.dk

[2] Se http://trendwatching.com/trends/12trends2012/?idlesourcing og eksemplerne  http://www.newurbanmechanics.org/bump og http://www.google.com/recaptcha

[3] Se fx http://www.thenextorg.com/2010/09/mckinsey-technology-trend-2010-multi-sided-business-model.html

[4] Se http://www.business.dk/digital/effektivisering-paa-virksomhedernes-it-dagsorden
 

 

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

anderspall
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 11:30

Hej Peter,
Som du ved afholdt vi i CFIR dette arrangement sammmen med Teknologisk Institut om sociale medier og finans-it: http://www.cfir.dk/Arrangementer/GetFITarrangementer/GetFIT2012/Pages/Ge...

Det er nogle udfordringer som alle finansielle virksomheder er nødt til at tage stilling til og professionalisere deres services ift til. Måske et projekt kunne bidrage til denne viden? Vi i CFIR vil hvertfald gerne deltage i dialogen og præsentetre idéer til virksomhederne indenfor finans og it.

mvh Anders Pall Skött, Konsulent, Copenhagen Finance IT Region

karstenlumbye
Onsdag d. 9/5-12 kl. 17:55

Området er særdeles relevant og en væsentlig parameter/kompetence for danske virksomheder og organisationers konkurrencekraft, innovationsevne og produktivitet. En generiske problemstilling på tværs af brancher.

robert
Torsdag d. 10/5-12 kl. 15:40

Projektet er særdeles relevant og værdiskabende. Vi mangler mere viden om hvordan der skabes innovation i internetbaserede interessefælleskaber. Eksempelvis har en lang række privatè og offentlige virksomheder, herunder Maersk, Danske Bank, Postdanmark, og Hempel introduceret virtuelle aktiemarkeder i deres organisationer med det formål, at skabe idegenerering på tværs af virksomheden. Desværre har vi ikke et overblik over hvad implementeringen af disse virtuelle markeder har resulteret i mht. produktudvikling, time - to - market, samt på det organisationskulturelle område.
Resultatkontrakten kan medvirke til at øge forståelsen af sammenhængen mellem online communities og virksomheders innovationskraft.

Robert Schønrock Nielsen, Erhvervsforsker, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Jonas Kroustrup
Mandag d. 14/5-12 kl. 08:51

Hej Peter,

Super interessant og meget relevant emne.
Der er ingen tvivl om, at online communities udgør en vigtig strategisk platform for virksomheder, og det vil være afgørende for både innovationsevnen og konkurrecekraften, at lære hvordan man udnytter mulighederne bedst muligt.
Godt at se, at der bygges videre på erfaringer fra CBI projektet.

Jeg tror et samspil med andre indsatser indenfor serviceinnovation ville kunne skabe positiv synergi, herunder f.eks indenfor turisterhvervet og de kreative brancher.

mvh
Jonas Kroustrup
Projektleder,
Region Midtjylland

Eva Nautrup
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:12

Interessant og relevant projekt – som vi bakker op omkring.
Nye veje til forbruger/kunde respons og involvering er meget vigtigt i det fremtidige innovationsarbejde. Udover traditionelle database- og analyseværktøjer skal vi kunne anvende nye værktøjer og medier til brugerinvolvering – f.eks. de sociale medier, blogs, m.m.. Dette sammenholdt med en løbende opdatering på generelle tendenser, trends og brugeradfærd, vil kunne give et mere kvalificeret input til f.eks. fødevarevirksomheders innovation. Der er et behov for optimalt samspil mellem praktisk erfaring og ny viden/ teorier.
Innovationsniveauet i f.eks. fødevaresektoren har altid været relativ lavt – og succesraten er alarmerende lav. Analyser viser, at hele 90% af innovationerne aldrig opnår ROI, og 80% af dette kan tilskrives for ringe indsigt i brugerne/forbrugerne. Altså, der har i fødevareindustrien været tradition for at anvende en ’push’ strategi for nye produkter i stedet for at sikre et markedsgrundlag gennem involvering og samarbejde i værdikæden – og dermed også en udnyttelse af den sociale kapital.
Fødevareindustrien savner blandt andet let tilgængelig adgang til involvering af bl.a. forbrugerne via forskellige værktøjer, der tager højde for den enkelte udfordring. Anvendelse og udnyttelse af social teknologi kan bidrage positivt til at forankre fødevareinnovation i værdikæden og markedet og derved øge potentialet for succes.
Et projekt som dette kan være med til at understøtte vores arbejde med at forbedre forbrugerindsigten for bla. fødevarevirksomheder - www.consumer-lab.dk
Med venlig hilsen
Eva Nautrup, i-factor ApS

David Dencker
Mandag d. 14/5-12 kl. 15:41

Jeg synes det er et rigtigt spændende projekt. Der er i høj grad brug for et katalog over best practice inden for virksomheders brug af online communities.

Der er flere og flere virksomheder, der ser værdien i at indgå i dialog og produktudvikling med deres brugere i online communities.

Vi oplever dog at området er stadigt på så tidligt et stadie at mange virksomheder efterspørger best practice og valideret viden før de tør give sig i kast med det.

Med venlig hilsen

David Dencker, Crossroad Innovation

bo blaabjerg
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:51

Der er ingen tvivl, om at små og mellemstore virksomheder har rige muligheder for at hente megen værdiskabelse og styrke innovationen, hvis de bliver dygtigere til at agere online i communities, hvor deres brugere/kunder har deres gang på internettet.
Tilstedeværelsen i og den bevidste brug af online communities er gået fra at have et socialt fokus til at blive en del af virksomhedernes forretningsstrategi. Det tror vi også i KaosWorks kommer til at fylde mere og mere i de kommende år.
Det er vigtigt, at det ikke kommer til at tage for meget af virksomhedernes tid, fordi de skal lede for meget efter veje og metoder til at benytter sig af onlinemulighederne.
Derfor kan vi kun hilse dette forslag til resultatkontrakt velkomment, da de tydeligvis handler om at blive klogere og skarpere på at benytte sig af tilgængelige data og bane vej for hurtig og effektiv udnyttelse af muligheder både på eksisterende og nye markeder.
Vi er som kaospiloter altid optagede af veje, der kan føre til øget kreativitet og mere innovative virksomheder. Det vil Understøttelsen af virksomheders brug af online communities kunne give værdifulde værktøjer og metoder til, som vi kan klæse deti den foreløbige beskrivelse.

Mvh
Bo Blaabjerg,
KaosWorks

Ida Schaar
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 11:09

Jeg vil gerne støtte op om dette spændende forslag, som jeg vurderer er meget relevant for virksomheder på tværs af mange brancher. Jeg skal dog indledningsvis understrege, at jeg har begrænset kendskab til de projekter, der går forud for dette.

Vi har i min egen virksomhed diskuteret mulighederne for at oprette (lukkede) tværfaglige Online Communities inden for nogle af de fagområder, som vi har specialiseret os inden for. Vi arbejder bl.a. meget med erhvervsklynger, og her er Online Communities et oplagt redskab for virksomheder inden for en klynge og for andre aktører, der arbejder med at oprette, støtte og facilitere klyngesamarbejder.

Det samme behov ser jeg ift. byggebranchen, som I selv nævner. Der ses en større og større tendens til, at der skal arbejdes tværfagligt, når større byomdannelseskonkurrencer mv. udskrives. Der skal fx både være fokus på bæredygtighed, økonomi, borgerinddragelse, kulturforhold, trafikale forhold og så selvfølgelig arkitektur og fysiske karakteristika. Her kan de værktøjer, der kommer ud af dette projekt, være yderst relevante, sådan som jeg ser det.

Samme relevans ser jeg ift. de store offentlige udbud af programevalueringer og analyser inden for sundhed, uddannelse, integration, erhvervsudvikling mv. inden for min egen branche (konsulentbranchen), hvor der også oftere og oftere efterspørges en tværfaglighed, som vi som en lille virksomhed kan have vanskeligt ved at honorere.

Projektet sætter fokus på motivations- og loyalitetsfaktorer ifm. deltagelse i fællesskaber på tværs af virksomheder/andre aktører. Dette mener jeg er særdeles relevant, fordi jeg inden for min egen branche vurderer, at en barriere for deltagelse i de mere idé- og sparringsudvekslende foraer kan være en nervøsitet for, at andre tager for sig af de gode ideer uden selv at bidrage til festen. Dette forhold mener jeg derfor er yderst centralt at undersøge, herunder hvilke modeller der kan sikre, at alle deltagere er aktive og kan se en værditilvækst for virksomheden i at være med.

Changepilot
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 11:21

Som konsulentvirksomhed, der arbejder med innovation og forretningsudvikling, kan vi bifalde, at der til stadighed bliver udviklet nye og mere sofistikerede værktøjer til virksomheder i alle størrelser, som gør dem bedre og dygtigere til at benytte sig af online communities og tilgængelige data om brugeradfærd mm. Jo mere virksomheder ved om deres eksisterende og kommende brugere/kunder og involverer dem i deres innovationsarbejde og udvikling af nye produkter og services, jo større sandsynlighed er der for, at projekterne lykkes.

Hvem ved bedre end brugerne, hvad deres behov er, og hvordan skal du blive klogere, hvis du ikke bevæger dig udenfor murene og analyserer på den tilgængelige viden?

Vi synes, at det beskrevne forslag til understøttelse af virksomheders brug af online communities lyder lovende i sin ambition om at gøre virksomhederne dygtigere gennem metodisk og teknologisk at bruge de rige muligheder som findes i online communities. Jo større vidensniveau om brugere/kunder og deres adfærd, jo større muligheder for at udvikle innovative strategier og stå stærkere i markedet.

Jeg håber, at forslagsstillerne kan stille et stærkt hold med relevante virksomheder, så projektet kan tilvejebringe relevant ny viden og få det ud over rampen til glæde for virksomhederne og deres kunder/brugere.

Lemmy K. L. Jensen
Direktør
Changepilot Management

Nick Price
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:10

IO Interactive bruger meget energi på at skabe forbindelser med brugere og bruge dem til interne design-tests, brugerundersøgelser og som aktive sparringspartnere samt ambassadører under vores kampagner.

Vi kan altid bruge flere og bedre værktøjer og forståelser af, hvordan brugerne kommunikerer, hvordan vi kan optimere vores brug af vores fans og deres enorme indsigt og forståelse, så vi støtter helhjertet projekter, der kan hjælpe med det.

Der findes en del best practice-forslag og undersøgelser allerede, men ofte er disse i form af rapporter eller knowhow, der ikke nødvendigvis eksisterer i åbne formater. Initiativer, der hjælper med til at gøre communityforståelse bedre kan hjæpe over en bred vifte - intern kommunikation kan eksempelvis også drage nytte af en bedre forståelse af, hvordan community fungerer - så nytteværdien i et projekt som dette er højt.

For IO Interactive er det især interessant at dykke ned i brugerinvolvering og deling af viden mellem brugere samt en bedre forståelse for, hvordan man kan inkludere brugere på nye måder uden at forstyrre den interne designproces og uden at ende i ophavsretmæssige problemsituationer.

Jeg håber, at projektet kan bidrage med relevante værktøjer indenfor en bred vifte af disse elementer.

Nick Price
Kommunikationsansvarlig
IO Interactive

Søren Kottal Eskildsen
Fredag d. 18/5-12 kl. 13:27

Hos EnergiMidt betragter vi det at lægge kabler i jorden til hurtigt internet som et stort socialt projekt, der sikrer, at alle får de muligheder som dette projekt arbejder med.
Som energiselskab er vi med til at sikre, at alle i Danmark, og ikke kun dem i de større byer, kan blive serviceret med billig infrastruktur og komme online med en lynhurtig internetforbindelse. Derfor støtter vi dette projekt.
Hvor havde vi ikke været i dag, hvis det stadig var teleselskabernes langsomme kobberkabler, der skulle diktere mulighederne for brug af online communities, telemedicin, internetbaseret tv og højhastighedsbaseret forretnings-it.
Mange virksomheder udnytter langt fra det enorme potentiale, der er i de hurtige internetforbindelser. Vi tror, at dette projekt kan være med til at formidle dette potentiale.

Scandinavian Language Service
Mandag d. 21/5-12 kl. 10:09

Online communities er en af de forretningskritiske faktorer for de mange vidensservicevirksomheder, der helt eller delvist baserer deres it-drevne forretningsmodel på et tæt samspil mellem flere - ofte udenlandske - agenter: leverandører, partnervirksomheder og produktudviklere. Vi tror derfor, at dette projekt kan være med til at styrke profilen for en del virksomheder inden for vidensservicebranchen.

Joan Knudsen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 15:41

Helt sikkert et vigtigt område at få katalogiseret. Der er rigtigt mange små og mellemstore virksomheder, der er ved at få øjnene op for potentialet i on-line communities og det at involvere brugerne i deres produktudvikling og dermed også få større træfsikkerhed med deres produkter og ydelser, men det er også rigtig svært at sætte sig ind i, hvad der findes og hvad der vil være relevant for den enkelte og ikke mindst hvordan man griber det an. Aktive on- line communities mønstrer et utroligt engagement og ønske om indflydelse.
Det er vigtigt, at der skabes overblik og transparens for virksomhederne m.h.t. potentiale og hvordan, man kan gribe interaktionen an med henblik på værdiskabelse for virksomheden.

Post Danmark
Fredag d. 8/6-12 kl. 09:11

”Online communities” kan fungere som inspirationskilder og udviklingsfora både internt i store virksomheder med henblik på videndeling og co-creation mellem medarbejdere over interne organisationsskel, men også eksternt i forhold til samarbejde med forbrugere, kommercielle partnere, forskningsinstitutioner mv.

Konkrete områder af relevans for Post Danmark er distribution af velfærdsydelser, hvor vi i digitale interessefællesskaber med relevante partnere (borgere, kommuner, virksomheder) kunne både dele viden og udvikle ny viden – samt skabe transparens og overblik over komplekse serviceprocesser.

Interessant kunne det også være at opbygge et "online community" med virksomheder inden for nethandel (hovedsagelig SMV´er). Her er der behov for at samle værdikæden med henblik på at udvikle nye ydelser til et marked i vækst.

Endvidere finder vi et samarbejde med for os ukendte brancher interessant, da dette kan åbne op for kreative rum for idéskabelse og udvikling af ny forretning (co-society).

Post Danmark vil dog finde projektet endnu mere relevant om fokus ikke udelukkende var på "online communities", men på hvordan vi kan skabe situerede hybride rum til at skabe ideer, der både udspiller sig i fysiske og digitale fora.