Undervisning i Metrologi

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
DFM
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi
Jan Hald
Teamleder

Idébeskrivelsen omhandler styrkelse af de måletekniske kompetencer på tekniske uddannelser ved samarbejde mellem DFM, FORCE Technology, DELTA og uddannelsesinstitutionerne. GTS institutternes metrologikompetencer kombineres med uddannelsesinstitutionernes undervisningskompetencer til en målrettet indsats. Herved sikres, at industriens medarbejdere fremadrettet har kvalifikationerne til at imødekomme de voksende krav til måleteknologi fra øget udbredelse af innovativ produktion i Danmark.

1. Markeds- og samfundsbehov

Pålidelige målinger i industrien er vitale for at sikre produktkvalitet og dokumentere overholdelse af specifikationer. Hertil er det vigtigt, at industrien har adgang til internationalt anerkendte kalibreringsydelser. Det er dog lige så vigtigt, at industrivirksomhedernes egne målinger gennemføres i overensstemmelse med relevante standarder, god metrologisk praksis og under korrekt hensyntagen til alle relevante influensparametre. Det hjælper ikke, at en virksomhed får kalibreret sit måleudstyr, hvis det efterfølgende anvendes på en måde, som giver fejlagtige måleresultater. Den teknologiske udvikling stiller større krav til produkternes specifikationer og dermed bedre målinger og målinger af nye parametre. Endvidere betyder omstillingen til avanceret produktion øgede krav om automatisering og processtyring samt behov for hurtigere og mere nøjagtig overvågning af procesparametre, ligesom konsekvenserne af fejlmålinger vokser.

Industrivirksomheder bekræfter, at de måletekniske kvalifikationer inden for flere uddannelsesretninger i dag ikke er tilstrækkelige til at opfylde fremtidige behov. Undervisere på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fortæller, at måleteknologi ikke har et optimalt niveau på en række uddannelser. Det forslås derfor, at metrologiindholdet på en række uddannelser styrkes gennem et samarbejde mellem DFM, FORCE Technology, DELTA samt relevante uddannelsesinstitutioner. Det primære fokus vil være erhvervsakademiuddannelser som fx produktionsteknolog, laborant og procesteknolog samt professionsbacheloruddannelser som fx maskinmester og diplomingeniør. En mindre del af indsatsen rettes mod erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Igennem drøftelser med undervisere er følgende primære metrologiske indsatsområder identificeret: temperatur, masse, flow, tryk, ledningsevne, pH samt elektrisk ledningsevne og elektricitet. Tilsammen besidder DFM, FORCE Technology og DELTA de højeste kompetencer i Danmark inden for disse områder.

Overordnet forventes følgende emner inkluderet:

  • Generel metrologi: Opbygningen af den metrologiske infrastruktur med sporbarhedskæder, enhedsdefinitioner og relevante aktører, ligesom der ses på, hvordan metrologi indgår i en overordnet kvalitetsinfrastruktur.
  • Måleteknik i praksis: God praksis omkring anvendelse af måleudstyr inden for relevante metrologiområder. Desuden ses på principper omkring kalibrering af måleudstyr, fortolkning af kalibreringscertifikater og dataanalyse. Specielt ses på fejlfinding i måleopstillinger, herunder hvordan målefejl forebygges, identificeres og udbedres samt konsekvenser af fejlagtige målinger.
  • Måleusikkerhed: Et måleresultat er intet værd uden en vurdering af resultatets måleusikkerhed. Fokus er på formidling og forståelse baseret på øvelser og eksempler fra ’den virkelige verden’.
  • Kvalitetsstyring og dokumentation: Mange virksomheder er underlagt krav omkring kvalitetsstyring og dokumentation, fx FDA krav i lægemiddelindustrien. Certificering efter brancherelevante standarder og kvalitetsstyringsstandarder som ISO 9001 er også meget udbredt. Det er vigtigt med kendskab til, hvordan sådanne krav påvirker anvendelsen af målinger i industrien, bl.a. gennem krav til kalibrering, sporbarhed og dokumentation.

Ovenstående emner bidrager til de grundlæggende kvalifikationer, som efterspørges af industrien, og det er målet, at nyuddannedes færdigheder indenfor forståelse og løsning af måletekniske udfordringer bliver styrket. Ingen enkelt aktør har alle nødvendige kompetencer til at sikre disse kvalifikationer. Det er de udpegede metrologiinstitutter, der har de faglige metrologiske kompetencer, mens formidlingskompetencerne findes på uddannelsesinstitutionerne.

3. Centrale aktiviteter

GTS institutterne vil primært udvikle undervisningsmateriale i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samt undervise uddannelsesinstitutionernes undervisere, så indsatsen forankres i undervisningssystemet. Alt undervisningsmateriale vil blive tilgængeligt online, og det vil også blive gjort tilgængeligt for uddannelsesinstitutioner, der ikke direkte er med i samarbejdet.

De anvendte virkemidler forventes at inkluderer:

  • Tekstmateriale, fx i form af undervisningskompendier, rettet mod specifikke emner jfr. ovenstående beskrivelser. Materialet tilpasses studerende på specifikke uddannelser og suppleres med relevante figurer og billeder. Desuden udarbejdes tilhørende formidlingsmateriale, der kan anvendes i selve undervisningssituationen.
  • Datamateriale og regneøvelser, der sikrer, at de studerende lærer at forholde sig kritisk til måledata.
  • Praktiske øvelser som fx kalibreringsopgaver, sammenligninger af forskellige (gode og dårlige) målemetoder samt øvelser i usikkerhedsvurdering og fejlfinding.
  • Undervisningsfilm som kan trække eksempler fra fx industrien og metrologilaboratoriet ind i undervisningslokalet.

Herudover vil GTS institutterne bidrage til at skabe kontakter til relevante industrivirksomheder som uddannelsesinstitutionerne kan trække ind i undervisningen fx ved gæsteforelæsninger eller virksomhedsbesøg. Desuden tilbydes et generelt kursus i metrologi rettet mod undervisere, således at de får et generelt kompetenceløft.

Det forventes, at der udvikles 10-15 ’undervisningspakker’ årligt over resultatkontraktperioden. Hver undervisningspakke anvender ét af virkemidlerne til at adressere ét emne.

Nærværende idébeskrivelse samler de tre GTS institutters videnspredningsaktiviteter på metrologiområdet rettet mod uddannelsesinstitutioner. GTS institutternes individuelle idébeskrivelser indeholder andre videnspredningsaktiviteter.

4. Mulige samarbejdspartnere

Idébeskrivelsen formaliserer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og metrologiinstitutter omkring undervisning i måleteknologi. DFM vil koordinere arbejdet, og alle tre GTS institutter vil bidrage ligeligt til aktiviteterne.

Uddannelsesinstitutionerne inddrages på et tidligt tidspunkt i et tæt og forpligtende samarbejde, idet de er direkte aftagere til de ydelser og kompetencer, som udvikles. Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne tager medejerskab til initiativet, så der opnås en varig forankring i uddannelsessystemet.

Danske industrivirksomheder vil være sekundære aftagere til de udviklede kompetencer og ydelser. En følgegruppe søges etableret med repræsentanter fra forskellige brancher med behov for præcise og pålidelige målinger. Følgegruppen skal sikre, at undervisningstiltag er koordineret med industriens behov for medarbejderkvalifikationer.

Nøgleord

18 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Leif Dam Pedersen (Udd. chef , EUC Nordvestsjælland)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 20:08

Som undervisningsinstitution er det meget aktuelt.

Nu dækker ordet måleteknik jo over mange ting, og forekommer både direkte- og indirekte. Direkte, når man i kemi, produktivitet og produktion osv anvender forskellige måleinstrimenter, som er menneskebetjent – med de usikkerheder, som er knyttet til det, og indirekte, når man skal designe forskellige målekredsløb til styring regulering og overvågning. Når jeg her kalder det indirekte, er det jo fordi sensorer, styringer osv godt nok forventes at virke uden menneskelig medvirken, men ved valget af en sensor skal man jo altid forholde sig til usikkerhed.

Ordet kalibrering er også vigtigt i relation til GMP, som vi jo gør en del ud af: Hvad vil det sige, at fx en vægt er kalibreret – og på hvilket niveau? Hvad er konsekvensen af at anvende en ikke kalibreret vægt?
Som uddannelsesinstitution der uddanner elever inden for proces og medicinalindustrien, er dette projekt i allerhøjeste grad meget relevant, og vi stiller os gerne til rådighed i det omfang der kunne være brug for det.

Klaus Bonde Ørskov (CEO, DAMRC)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 22:22

Hos DAMRC fokuserer vi bl.a. på højværdiproduktion i den spåntagende industri. Såfremt vores indsats skal skabe den fulde værdi i industrien, skal dette ske i tæt parløb med en indsats omkring måleteknologi. Det er således yderst vigtigt, at der skabes en forøget forståelse for og kompetenceløft såvel i industrien som hos de kommende generationer i uddannelsessektoren, hvis de danske virksomheder skal være blandt de bedste inden for markeder som eksempelvis Aerospace og andre højværdisektorer. det er yderst positivt, at der i dette initiativ også fokuseres på "train the trainer" forløb. initiativet er yderst relevant og nyder således vores opbakning

Klaus Bonde Ørskov
Direktør
DAMRC

Jan Iansen (Intertek Denmark A/S Calibration.)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:16

I 2012 påbegyndte vi et samarbejde med DFM i forbindelse med forløbet mod en akkreditering inden for kalibrering af industrielle opbevaringstanke i størrelse 3 – 200 000 kubikmeter, med tabeller hvor mængden kan aflæses for hver mm. I den forbindelse skulle vi have et beregningsværktøj til de mange måleværdier der fremkommer ved opmåling af tanke i denne størrelse. Det var vigtigt at de mange usikkerhedsværdier til usikkerhedsbudgettet er en del af beregningsværktøjet.
I samarbejde med DFM fik vi udviklet et program der kan lave denne beregning både til DANAK’s, vores og kundernes tilfredshed. Valideringen af vores program bruges også som dokumentation i forbindelse med vores opgaver.
Det er af stor betydning at der findes specialister som DFM inden for metrologi, der kan lave kringlede opgaver, der ikke lige falder ind under normalområdet. Til stor tilfredshed for ikke bare vores, men også vores internationale kunders mangfoldige standarder og ønsker.
Vi laver disse tankkalibreringer i Danmark, Norge, Færørene, Grønland og det nordlige Europa og er de eneste nord for Australien og Korea der er akkrediteret til dette arbejde.
Vi ønsker forsat at gøre brug af DFM store viden og håber at vi kan bidrage med lidt til DFM’s forskning og undervisning.
Det er vigtigt at vi har denne viden i Danmark og deltager i det internationale arbejde inden for DFM virkeområde til gavn for fremtidens nye forskere.

Jan Iansen
INTERTEK Denmark A/S, Calibration Dep.

Bo Wiese (Direktør, Intermark Metrology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:56

Mere undervisning og et højere niveau er konstant efterspurgt af vores partnere - Dansk industri og især metrologien har løbende et nødvendigt behov for at højne det måletekniske niveau, det bla i lystet at der pt ikke er formel uddannelse på området

Erling Tørnes Nielsen (Teknisk Leder, Dandiag A/S)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 10:46

Det er vigtigt at DFM opretholder en stor viden der kan deles ved kurser, så metrologi i Danmark forbliver på et højt niveau

Jens Lykke Sørensen (Udviklingsingeniør, Kamstrup A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:41

Som leverandør af legale målere til fjernvarme og vandsektoren er legal metrologi centralt i Kamstrups forretning. For at holde fokus på dette haves en løbende uddannelse af produktions- og kvalitetsmedarbejdere i virksomheden. DFM's bidrag hertil er vigtige for at Kamstrup kan holde et højt kompetenceniveau på området.

Lars Barkler (Direktør, Lithium Balance A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:13

I Lithium Balance ansætter vi ofte nyuddannede fra de tekniske uddannelser, og da vi laver måleudstyr, er vi meget interesserede i, at kandidaternes måletekniske kompetencer løftes. Godt initiativ.

Carsten Holtum Rasmussen (Kvalitetsansvarlig, Danvægt A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:06

Et initiativ vi kun kan hilse velkommen!
En bedre forståelse for metrologi blandt nyuddannede, og evt. også erhvervskurser som kan løfte kompetencerne, og øge forståelsen blandt bestående medarbejdere vil være en ønskværdig situation for danske laboratorier.

Carsten Holtum Rasmussen (Kvalitetsansvarlig, Danvægt A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:06

Et initiativ vi kun kan hilse velkommen!
En bedre forståelse for metrologi blandt nyuddannede, og evt. også erhvervskurser som kan løfte kompetencerne, og øge forståelsen blandt bestående medarbejdere vil være en ønskværdig situation for danske laboratorier.

Michael Drewsen (Professor i Fysik, Aarhus Universitet)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:49

Som underviser i flere kurser på Aarhus Universitet med delkomponenter fokuseret på optik og laserfysik, har jeg flere gange gjort brug af muligheden for at få en kompetent person fra DFM og FORCE til at give oplæg med state-of-the-art information om specifikke emner. Dette tilbud giver os som uddannelsesinstitution en unik mulighed for at give vores studerende en detaljeret viden om væsentlige teknologiske emner og metoder, som danner baggrund for nuværende og fremtidens højteknologi.

For at fastholde et højt praktisk teknologisk vidensniveau i Danmark er det derfor også i fremtiden vigtigt på uddannelsessiden at kunne trække på den store viden som fx DFM og FORCE ligger inde med.

Michael Drewsen
Professor i Fysik
Science & Technology
Aarhus Universitet

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:25

Initiativet er glædeligt på flere måder: dels samarbejdet mellem danske metrologiske institutter og dels fokus på uddannelse. Metrologiudvalget har netop peget på, at der er behov for fokuseret uddannelse på metrologi-området. Det er væsentligt at unge mennesker får interesse for metrologi, der er en vigtig såkaldt 'støtteteknologi', og der er behov for medarbejdere i erhvervslivet og i forskningen, der kan arbejde med metrologi-områder på højt niveau. Derfor bør forslaget nyde støtte.

Flemming Malm (Produktspecialst, Manual Liquid Handling, Biolab A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:42

Et dejligt konkret, offensivt og vel egentlig helt nødvendigt forslag til, hvordan metrologi effektivt tænkes ind (og integreres) i de nævnte relevante uddannelser.

Aktivitetsbeskrivelsen identificerer 4 ”særlige indsatsområder”, og vi kan her i Biolabs pipettekalibreringslaboratorium, der er DANAK akkrediteret til volumenkalibrering, kun bekræfte et udækket – og voksende – behov, for bedre kendskab til ikke mindst de 2 punkter : ”Måleteknik i praksis” og ”Måleusikkerhed”.

Laboratoriet, oplever et stigende antal kunder – slutbrugere såvel som mere overordnet kvalitetsansvarligt personale - der beskriver sig som værende ”famlende” overfor vurdering og fortolkning af kalibreringsresultater og som har vanskeligt ved at vurdere kalibreringsydelser, relativt til et givent behov. Vi oplever at brugere ofte er laboranter/laboratorieteknikere el.lign, erhversgruppe, der i stigende omfang bestrider stillinger der indebærer vurdering eller indkøb af kalibreringsydelser. Der er derfor – i vores optik - ingen tvivl om, at et allerede eksisterende (og stigende) behov for øget viden om metrologi indenfor denne erhvervsgruppe bør tilgodeses.

Vi har selv, i forbindelse med afholdelse af praktiske ”slutbrugerkurser” - også på flere af landets erhvervsakademier - haft rigtig gode erfaringer med at bibringe studerende (og fra tid til anden også undervisere) ”hands on ” viden om, hvorledes (u)korrekt håndtering af deres måleudstyr (aktuelt pipetter), influerer på måleresultaterne og har fra de forskellige underviseres side, kunnet notere en meget stor interesse for lignende aktiviteter, der i den pågældende udformning, netop kunne minde om de ”gæsteforelæsninger”, der nævnes i aktivitetsforslaget. Det fungerer godt og er en udmærket kobling mellem uddannelsesinstitutionerne, de studerende og de virksomheder der i sidste ende ansætter dem (os).

Vi har derudover det indtryk at man fra mange underviseres side er helt klar over vigtigheden af metrologiområdet. Det er dog også indtrykket at der måske ikke har været en klar (og fælles) forestilling om, hvordan man rent praktisk kunne gribe det an ?.

Sammenfattende :
Hvis der udarbejdes undervisningsmateriale, som det er beskrevet i aktivitetsforslaget, såfremt det bliver gjort tilgængeligt i det omfang der lægges op til og i fald samarbejdet mellem undervisningsinstitutionerne, GTS’erne og ”industrien” implementeres som beskrevet - ja så er det vanskeligt at se en bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer i forhold til den helt tydelige gevinst som ALLE parter står til at høste.

Et rigtig godt projekt som vi helhjertet kan støtte og ser frem til at se udrullet i praksis.

Med venlig hilsen

Flemming Malm
(Ansvarlig for kalibreringslaboratoriet )
Biolab A/S

Eva Trudsø
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:19

Som underviser på en professionshøjskole er det en drøm at se et projekt som dette. Vi har i mange år kaldt på en større involvering fra industrien og dets partnere, og det ser ud til at det for fremtiden kommer til at lykkes. det siger vi på forhånd tak for.
Vi på skolerne holder os orienterede bl.a. når vi har studerende i praktik og i projekt ude i virksomhederne. Det giver et indblik i hverdagen, men det kan ikke erstatte det grundige indblik man får, når man står med "fingrene i fadet". Vi ved godt at der er travlhed derude - det samme gør sig gældende for os, men jeg mener at det er tvingende nødvendigt at vi etablerer samarbejder af en hvis varighed for på den måde at skabe noget, der kan illustrere virkeligheden overfor vores studerende. Samarbejder, hvor sigtet er at skabe materiale, der er forankret i virkeligheden, og som giver et pædagogisk løft til undervisningsmaterialerne. Derfor hilser jeg dette projekt og lignende projekter meget velkommen.
At projektet netop er helt konkret mener jeg også borger for succes. Vi har i den grad brug for projekter, der levere et fremtidssikret produkt, og det vurderer jeg at dette projekt vil kunne gøre.
Jeg kan kun håbe at mine kolleger indenfor erhvervsakademier og professionshøjskoler vil være med til på denne måde at få trukket industrien længere ind i uddannelserne - vi gør det jo for deres skyld.

Med venlig hilsen

Eva Trudsø
Adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol)

Hans Peter Hansen (Specialist, H.Lundbeck)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:59

Dansk Industri har et stigende behov for et højt niveau indenfor måleteknik. Det bydes velkommen at undervisningen indenfor måleteknik opgraderes. Der er et stort behov for adgang til mere undervisning, både på grundlæggende niveau, men også på højt niveau. Erfaringen viser at det er vanskeligt at tiltrække medarbejdere med den fornødne faglige viden om måleteknik, efter at måleteknikeruddannelsen er udfaset

Med venlig hilsen
Hans Peter Hansen
Kalibreringslaboratoriet
H.Lundbeck

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:58

Trescal A/S, som dansk national laboratorium (DI = designated institute) indenfor det elektriske område (vekselspænding og -strøm, elektrisk effekt og energi samt højfrekvensområdet), har i de senere år oplevet en stigende efterspørgsel fra dansk industri efter måletteknisk uddannelse både omkring bestemmelse af måleusikkerhed og praktisk måleteknik, enten i bred forstand eller helt ned til en detaljeret gennemgang af enkelte instrumenter eller instrumenttyper.
Behovet er klart, og hilses yderst velkommen.

Torsten Lippert
cand.scient.
Trescal A/S

Jan W. Thomsen (Lektor, Niels Bohr institutet )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:00

Undervisning i Metrologi

I forbindelse med centrale dele af undervisningen på Niels Bohr Institutet indenfor atom, molekyle og optisk fysik har der været tradition for et tæt parløb mellem Dansk Fundamental Metrologi og Niels Bohr Institutet. Her har kompetente og dygtige DFM medarbejdere bevirket at undervisningen løftes ud i en ny dimension, hvor der slås gnist mellem forskning, industri og undervisning. Et tiltag, der ikke er muligt uden undervisning-biddrag fra DFM.

Det konkrete undervisningstiltag fra DFM og partnere har en række meget vigtige samfundsfunktioner. Det øger fokus på samspillet mellem uddannelse-miljøet og industrien i Danmark. Her bringes dygtige studerende tæt på aktuelle, spændende og specifikke problemstillinger i industrien. Samtidig inddrages ansatte ved uddannelsesinstitutioner, heriblandt universiteterne, gennem naturlig og aktiv deltagelse i undervisningsforløb med DFM og partnere.

Vores bedste aktiv, dygtige unge mennesker med mod og nysgerrighed på verden, skabes i et farverige undervisnings- miljøer som foreslået af DFM.

Jan W. Thomsen
Lektor i Atom, Molekyle og Optisk Fysik
Niels Bohr Institiutet
Københavns Universitet

Torben Ingerslev Roug (Leder af Skoletjenesten SCIENCE og SUND, Københavns Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:05

Initiativet er interessant på flere måder. Både samarbejdet mellem danske metrologiske institutter og DFMs fokus på udvikling af undervisningsmaterialer, der er forankret i virkeligheden.
I Skoletjenesten byder vi projektet velkommen, og vi vil med glæde indgå i et tæt samarbejde om at ramme målgrupperne i ungdomsuddannelserne og særligt i grundskolen.

Leonardo De Chiffre (Professor, DTU)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 23:58

Metrologisk viden er en forudsætning for højteknologisk produktion. DTU Mekanik uddanner og videreuddanner ingeniører med metrologiske kompetencer. Instituttet har gennem mange år haft et tæt samarbejde med DFM om undervisning indenfor geometrisk metrologi. Vi finder forslaget meget vigtigt og ønsker hermed at støtte forslaget.