Værdivækst og ny forretning gennem indførsel af ny teknologi

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Den traditionelle servicesektor er ofte kendetegnet ved at udvikle nye ydelser og koncepter løbende baseret på små, inkrementelle kundeønsker og behov. Det giver en række små forbedringer mere end reel innovati-on og nye forretningsområder. Indførsel af ny teknologi kan være et af midlerne til at bryde dette mønster for mange servicevirksomheder. De fleste små- og mellemstorevirksomheder vil have behov for at skabe nye forretningskoncepter, nye services eller bevæge sig op i værdikæden. Ny teknologi kan muliggøre dette.

GTS systemet har en lang erfaring med at skabe nye forretningsmuligheder for danske virksomheder gen-nem inspiration og indførsel af ny teknologi. I samarbejde med servicesektoren vil GTS-nettet udvikle kon-cepter, projekter og demonstratorer, der sigter mod at skabe nye værdikæder i markedet. Fra traditionelle erhverv til servicesektor, fra teknologileverandør til serviceleverandører. Fokus vil være på de forretnings-mæssige aspekter i løsninger, der kan skabe vækst i servicesektoren og inkl. øget eksportpotentiale. Dette kræver endvidere inddragelse af en række økonomiske discipliner for at sikre et afsæt nye i forretningsmo-deller.

En række eksisterende teknologier er allerede modnet gennem andre brancher, således at GTS opgaven bliver at overføre disse erfaringer og tilpasse dem til servicesektoren. Her tænkes bl.a. på IKT områder, e-Business og trådløs kommunikation. På andre områder er det relativt nye teknologier, der kan give radikale innovationer for servicesektoren – og som parallelt er relevante for den traditionelle industri i skabelsen af et serviceparadigme. Her er GTS opgaven at modne disse teknologier med afsæt i nye forretningskoncepter. På begge områder handler det både om reel teknologimodning og om at skabe en parathed i servicesekto-ren til adaption og implementering af fremtidens teknologi.

Allerede i dag benytter en del af servicesektoren teknologisk service. De nye servicepakker som ovennævn-te aktiviteter vil udvikle vil - baseret på projekterfaringerne - sikre en meget bred anvendelse af teknologisk service som grundlag for nødvendig serviceinnovation. GTS vil gennem projektaktiviteterne og de nye ser-vices bidrage til at modne teknologiparate aktører i servicesektoren og kravspecificere disses behov for ny teknologi, således at der også sker et træk den anden vej i værdikæden. Nye GTS services vil kunne skabe grobund for nye samarbejdsrelationer og vækst i mange værdikæder og over tid danne udgangspunkt et nyt rådgivermarked for teknologibaseret serviceinnovation.