Vand i byer

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi, Informations- og Kommunikationsteknologi og Energi og energieffektivitet

Aktivitetsplanen for Vand i Byer har fokus på en effektiv og sikker drift af den vandrelaterede urbane infrastruktur (vandforsynings-, regn- og
spildevandssystemer), der tager højde for en øget befolkning og forventede klimaændringer. Den nødvendige teknologiudvikling foretages og
demonstreres i to delaktiviteter:

Verdens befolkning stiger og koncentreres mere og mere i større byområder, hvilket sammenholdt med de forventede klimaændringer giver meget store udfordringer med hensyn til at skaffe, genbruge og bortskaffe nok vand af tilstrækkelig god kvalitet til rette tid og sted. Størrelsen af de forventede klimaændringer er stadig usikker, hvorfor der på det kortere sigt er fokus på at effektivisere den eksisterende infrastruktur, således at de - på det længere sigt - nødvendige og omkostningstunge tilpasninger af infrastrukturen kan minimeres og udskydes til klimaændringernes størrelse kendes bedre.

Da effektiviseringer og tilpasninger ikke må påvirke driftssikkerheden, skal disse baseres på mere effektive og styrbare komponenter/processer – det vil sige en øget efterspørgsel på innovative ydelser og produkter, der skal kunne dække hele infrastrukturen og kunne drives med et reduceret CO2-aftryk.

Den nødvendige teknologiudvikling foretages og demonstreres i to delaktiviteter

1. Udvikling/tilpasning og integration af sensorteknologi og beregningsmetoder til den urbane vandcyklus.
2. Optimering og tilpasning af den daglige drift/design af den vandrelaterede urbane infrastruktur.

Begge gennemføres i internationale og nationale forskningsprojekter i samarbejde med universiteter, vandselskaber og disses leverandører. Anvendelsen af sensorteknologien og beregningsmetoderne sikrer opnåelse af bl.a. følgende milepæle:

• Optimal drift af vandindvinding under hensyntagen til konkurrerende efterspørgsel af vand – drikkevand, kunstvanding, procesvand til industri, kølevand, vandføring i vandløb, vedligehold af vådområder mv. Systemet er baseret på efterspørgselsdrevet vandtildeling ud fra dynamisk opgørelse af tilgængelig vandressource.
• Real tids detektion af vandkvalitetsændringer i vandforsyningsnet kombineret med distribuerede behandlingsmetoder til sikring af kvaliteten af drikkevandet ved forbrugerne.
• Optimeret og energibesparende drift (afløbssystemer og renseanlæg) herunder integreret styring af afløbssystem og renseanlæg under regn inkl. varsling af sundhedsrisiko i rekreative vandområder.
• Avancerede metoder til beskrivelse og visualisering af effekterne af bæredygtige tiltag for større komplekse byområder, herunder modelbeskrivelse af hele det by-hydrologiske kredsløb inkl. interaktion med grundvand, vandløb og hav.

Dette vil styrke de private og offentlige vandselskabers muligheder for at drive den vandbaserede infrastruktur på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig og økonomisk effektiv måde under hensyntagen til klimaændringer og befolkningstilvækst. Som eksempel kan nævnes, at driftsbesparelser og bedre
udnyttelse af eksisterende kapacitet udgør et økonomisk potentiale for vandselskaberne på 20-30% af deres eksisterende omkostninger, hvilket i Danmark svarer til en besparelse i størrelsesordenen 100-150 mio. kr./år.

Herudover vil vandselskabernes anvendelse af de teknologiske services resultere i øget salg og indtjening i viden erhvervet og hos leverandører af miljøteknologiske komponenter. Effekten bliver sandsynligvis størst ved små og mellemstore leverandørvirksomheder.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 1.7 M
2011: 1.7 M
2012: 1.7 M
Totalt: 5.1 M

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com