Vand- og miljøhåndtering for store infrastrukturprojekter

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Alle større infrastrukturprojekter skal Vurderes for deres Virkninger på Miljøet (VVM) inden byggeri tillades, og i mange tilfælde bliver flere alternativer vurderet parallelt med ”0-alternativet” for at identificere løsninger som har mindst effekt på miljøet. Der er efterhånden oparbejdet en kodex for VVM undersøgelser, men i takt med at infrastrukturprojekter bliver større og byggefasen kan strække sig over mange år bliver miljøpåvirkningerne mere komplekse, af større arealmæssig udstrækning og klimaeffekter må tænkes ind parallelt med effekter af byggeriet.

Store projekter på søterritoriet (fx Femern Bælt forbindelsen) kan påvirke miljøet over afstande på flere 100 km og det sætter krav til metoder som dels kan beskrive miljøforholdene over store områder inden byggeri iværksættes og som kan forudsige effekter med tilstrækkelig præcision af forskellige projektforslag.

Der er behov for at videreudvikle vurderingsværktøjer som integrerer dynamiske modeller med hyppige måledata f.eks. fra selvregistrerende udstyr og fra satellitter, samt at udvikle værktøjer der beskriver tilstanden kvantativt af habitater samt infrastrukturprojekters påvirkninger under byggefasen og i driftfasen på bunddyr, fisk, fugle og pattedyr. Online og forecast modellering af belastning fra bølger, strøm, is og miljøtilstand samt forventede miljøeffekter ved byggeaktiviteter skal videreudvikles mhp at kunne minimere effekter ved ændringer i aktivitetspraksis og timing.

Direkte effekter af klimaændringer og afledede effekter på fx. fiskeri kan ændre forudsætninger for miljøvurderinger af infrastrukturprojekter, og det er nødvendigt at modelværktøjer også bliver i stand til at kvantificere sådanne kumulative miljøeffekter. Øget skibstrafik med miljøfarlige laster kan blive følgen af infrastrukturprojekter og der er behov for at udvikle vurderingsværktøjer, der kobler risikoanalyser (kollisioner, forlis) med deterministiske modeller.

Udviklingsaktiviteterne vil føre til større viden indenfor en række enkeltdicipliner, men vigtigst er videnopbygningen indenfor integrerede vurderingsværktøjer som løbende kan effektivisere miljøhåndteringen ved fremtidige infrastrukturprocesser. Videnopbygning vil ske både hos GTS-nettet, hos rådgiverne samt hos de statslige myndigheder der er ansvarlige for VVM processen.

Udviklingsaktiviteter vil forbedre den teknologiske service bredt i Danmark, og markant gøre rådgiverne mere konkurrencedygtige på et voksende internationalt marked.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Karen Edelvang
Fredag d. 15/5-09 kl. 13:51

Det er vigtigt med en bred indgagnsvinkel til denne type projekter, hvor alle fagdiscipliner inddrages

Per Sørensen KDI
Onsdag d. 20/5-09 kl. 09:43

Forståelsen for konsekvenserne af infrastruktur anlæg på søterritoriet er langt fra komplet. Der er derfor behov for en stadig udvikling af denne forståelse. Meget af denne tilvejebringes gennem monitering af de eksisterende og nye anlægs invirkning og en efterfølgende tolkning af data.

Derfor er ovennævnte aktiviteter yderst relevante.