Vand og sundhed

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Vandbårne sygdomme er stadig et stort sundhedsmæssigt problem – også i den vestlige verden. Mest kendt er de tilfælde, hvor befolkningen eksponeres for sundhedsskadelige organismer fra spildevand i forbindelse med kortslutning mellem vandforsyningsnet og kloakvand. Men infektioner opstår også ved badning og anden rekreativ aktivitet ved spildevandspåvirkede strande og rekreative vandområder i byer og som følge af oversvømmelser. Risikoen for at blive inficeret ved kontakt med spildevandspåvirket vand er dårligt kendt. Det betyder, at den sundhedsmæssige betydning af aktiviteter, der enten reducerer eller øger befolkningens eksponering med spildevandspåvirket vand, er ukendt. Det stiller beslutningstagere, det vil sige myndigheder, rådgivere og virksomheder over for det problem, at de ikke kender den konkrete sundhedsmæssige betydning af fx etablering af et vådområde i byen, indførelse af en specifik renseforanstaltning, eller håndtering af krisesituationer i forbindelse med oversvømmelser. Der er derfor behov for beslutningsstøtteværktøjer, der kan anvendes både til planlægning og stillingtagen i krisesituationer.

En anden vigtig problemstilling for vandleverandører og myndigheder er varsling af forureninger. Med eksisterende teknologier kan der gå dage, før en forurening erkendes. Det er ensbetydende med, at mange mennesker kan nå at blive eksponeret, inden der tages aktion. Vandindustrien efterspørger derfor nye teknologier, som sikrer hurtig varsling.

GTS-institutterne vil adressere disse problemer gennem følgende aktiviteter:

  • Udvikling af værktøjer til simulering af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i vandressourcer og forsyningsnet (kildestyrke, transport, fortynding og henfald).
  • Udvikling af modelleringsværktøj til bestemmelse af den primære smitterisiko (infektion og sygelighed) ved kontakt med spildevandspåvirket vand baseret på estimater af eksponeringen samt dosis-respons-forhold. Værktøjet kan også anvendes til vurdering af følgen af eksponering fra kemiske stoffer i vand.
  • Udvikling af nye teknologier til hurtig identifikation af sygdomsfremkaldende organismer. Arbejdet vil også kunne anvendes til identifikation af kemiske stoffer i vand. Derudover vil det sandsynligvis også tilvejebringe teknologier, der kan anvendes for fødevarer.
  • Organisering af workshops for interessenter

Aktivitetsområdet vil opbygge viden om state-of-the-art muligheder for hurtig varsling af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, om koncentrationer og overlevelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i vandmiljøet, og om den konkrete sammenhæng mellem forurening og sygelighed.

Arbejdet vil styrke GTS-institutternes grundlag for rådgivning af myndigheder og virksomheder om sammenhængen mellem vandkvalitet og sygelighed. Turistbranchen vil nyde godt af forbedrede modeller for badevandskvalitet og sikker integration af overfladevand i bymiljøer. Myndigheder og virksomheder vil få et forbedret beslutningsgrundlag i forbindelse med planlægning, krav om vandrensning og vurdering af risici ved oversvømmelser og beredskab. Det vil styrke både GTS-institutternes og virksomhedernes rådgivning af vandselskaberne, turistbranchen og myndighederne. Nye teknologier kan overføres til sensorvirksomheder med henblik på produktion og salg.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tobiassen
Torsdag d. 25/6-09 kl. 09:13

Som største industielle tilleder af spildevand til det centrale renseanlæg i Kalundborg er det i Novo Gruppens interesse at borgerne i lokalområdet ikke bliver syge afledt af spildevandskvaliteten idet det omend uberettiget kunne forbindes med virksomhedernes tilstedeværelse.