Vand og sundhed

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi, Informations- og Kommunikationsteknologi og Energi og energieffektivitet

Formålet med aktiviteten er at udvikle modelværktøjer og systemer, der kan anvendes til at vurdere risikoen for, at befolkningen bliver syge ved kontakt
med drikkevand og overfladevand, og at tilrettelægge udviklingen således at disse værktøjer kan anvendes til en risikobaseret styring af vandkvaliteten
med henblik på at forbedre den offentlige sundhed.

Udbrud af vandbårne sygdomme har altid været og er stadig et menneskeligt livsvilkår i Danmark. Vi har oplevet flere tilfælde af sygdomsudbrud på grund af drikkevandsforureninger, og hvert år er der tilfælde af smitte via spildevandsforurenet overfladevand, fx. i forbindelse med badning.

Klimaforandringerne vil forværre risikoen for vandbårne sygdomme på grund af flere spildevandsoverløb og flere oversvømmelser. Formålet med dette projekt er at udvikle modelværktøjer, der kan bruges til at vurdere, hvor der er risiko for at få en vandbåren sygdom, og hvor stor risikoen er og dernæst at udvikle systemer, der kan anvendes til at overvåge eller kontrollere risikoen.

Projektet vil bestå af 5 delaktiviteter:

1. Udvikling og demonstration af risikomodel for udvalgte sygdomsfremkaldende organismer og kemikalier.

2. Udvikling af et avanceret beslutningsstøttesystem der integrerer risikovurdering, DHI’s hydrauliske modeller, DHI’s datahåndteringssystem og anvendelse af online målinger til at sikre drikkevandskvaliteten.

3. Bæredygtig vandforsyning baseret på kildepladsbeskyttelse og kildepladsoptimering.

4. Vurdering af sundhedsrisiko ved udledning af resistente mikroorganismer og antibiotika fra hospitaler, kommunale renseanlæg, kombinerede overløb fra afløbssystemer og ved oversvømmelser fra afløbssystemer i byer.

5. GIS baseret databaseværktøj til forudsigelse af belastningen med miljø- og sundhedsskadelige stoffer i vandmiljøet.

Når projektet er gennemført vil følgende milepæle være opnået:

• En model der på baggrund af målinger eller forudsigelser kan beregne hvor og hvor mange, der bliver syge ved kontakt med spildevandspåvirket.

• Et avanceret beslutningsstøtte system der kan sikre en bæredygtig vandforsyning, der til stadighed kan levere sundt drikkevand ved procesovervågning og kontrol af potentielle forureningskilder.

• Et værktøj til at vurdere og forhindre spredning af antibiotikaresistente mikroorganismer fra hospitaler og renseanlæg.

• En database der kan anvendes til forudsigelse af belastningen med sundhedsskadelige stoffer i vandmiljøet.

Målgrupperne for projektet er forsyningsvirksomheder (drikkevand og spildevand) og deres leverandører (både udstyrsleverandører og rådgivere), lokale og centrale miljø- og sundhedsmyndigheder, samt virksomheder, der enten påvirker vandkvaliteten eller udvikler udstyr til overvågning og kontrol. I sidste ende er målgruppen befolkningen, hvis sundhed skal sikres ved reduktion af risikoen for at blive syg.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 1.8 M
2011: 1.8 M
2012: 1.8 M
Totalt: 5.4 M

Kontaktinformation
Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com