Vandeffektivitet

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø og Produktionsteknologi
Bo Frølund
Direktør

Knaphed på vand medfører et stigende behov for effektive løsninger til rensning og genbrug af vand. Teknologisk Institut vil med specialistkompetencer inden for kemi, bioteknologi, måling og kalibrering udvikle nye teknologier til rensning, genanvendelse, symbiose, separering, hygiejnisering og analyse af vandstrømme i samarbejde med virksomheder i den danske vandsektor.

Markeds- og samfundsbehov
Det globale vandmarked udgør kr. 3.000 mia. årligt, heraf kr. 15 mia. i Danmark [Eurostat]. Global Water Intelligence forventer, at vandmarkedet vokser med 41 % om året indtil år 2018, og den danske regering forventer, at ”danske virksomheder øger markedsandelen på det internationale vandmarked, for at skabe flere grønne arbejdspladser” [Børsen 9/3-2015]. Samfundsmæssigt er der ønsker om at sikre natur og grundvand til de kommende generationer via lovgivning, myndighedsgodkendelser samt udledningstilladelser. Myndighederne efterspørger bedre måleteknologi og analyseværktøjer til at karakterisere miljøudfordringerne og dokumentere, at natur og miljø forbedres ved overholdelse af udledningskrav og reduceret vandforbrug.

Der arbejder 17.000 mennesker i den danske vandsektor – heraf 5.500 inden for eksport af vandteknologi [Mandag morgen, 26/1-2015]. Ifølge ’Regeringens Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger’ står danske virksomheder inden for miljøløsninger for en årlig værditilvækst på knap 5 % af den samlede værditilvækst i den private sektor. De danske virksomheder omfatter ca. 200 SMV [ATV, DI], som udvikler nye måle- og renseteknologier til vand og spildevand.

Markedet har foretaget en række oplagte vandbesparende tiltag de senere år, og virksomhederne efterlyser nu innovation og kreativitet fra de SMV, som leverer vandteknologi: Det har dog været vanskeligt at imødekomme de seneste år. På den baggrund vil denne aktivitet via udvikling af ny teknologi kunne bidrage til vækst i eksport af vandteknologi.

Markedet – både det danske og det internationale - drives primært af følgende faktorer:

 • Forsyningssikkerhed af vand: Virksomheder, der producerer fx enzymer, medicin eller fødevarer i lande eller regioner med vandknaphed, har stærkt fokus på forsyningssikkerheden og investerer massivt i vandstruktur. Disse virksomheder efterspørger rense- og desinfektionsteknologi samt analyser af vandforbrug for at øge genanvendelse af procesvand i produktionen.
 • Myndighedskrav til vandforbrug: Vækst i virksomheder med et stort vandforbrug begrænses i stigende grad af myndighedskrav til vandforbrug og udledning.
 • Pris: Prisen for vand og afledning af spildevand er stigende globalt, og det bliver en konkurrencefordel at have et lavt vandforbrug i produktionen.
 • CSR: En grøn profil bliver stadigt vigtigere i den globale konkurrence.

Det forventes, at udvikling af ny teknologi inden for vandeffektivitet kan betyde en vækst i omsætning på 10-15% for SMV i vandsektoren, som er målgruppen for denne aktivitet. Dette vil have stor effekt for udviklingen af ydelser til den danske vandsektor (SMV) og dermed for vandforbrugende virksomheder, fx inden for olie-, medicinal- og fødevareindustrien samt for virksomheder med produktion i lande med begrænset vandtilgængelighed. De nye serviceydelser forventes at kunne nedbringe vandforbruget til et niveau, så industrien kan øge sin produktion med 5-20% inden for den i dag tilladelige/tilgængelige vandmængde.

Vandeffektivitet

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
De nye teknologiske serviceydelser og kompetencer, som forventes udviklet i samarbejde med virksomheder, herunder SMV, inden for vandsektoren, er:

 • Metoder og teknikker til optimering af vandforbruget og genanvendelse af vand i produktion, herunder udvikling af rense- og desinfektions-teknologier til teknisk vand med henblik på hygiejnisk sikret vandgenanvendelse.
 • Analytiske værktøjer til kortlægning af vandstrømme med det formål at identificere muligheder for besparelser og industriel symbiose eller genanvendelse af vand down-stream i produktionen.
 • Renseteknologi til udskillelse af delstrømme fra nuværende spildevandsstrømme med henblik på genanvendelse i produktionen. Symbiose mellem industrier i forhold til genanvendelse af vand.
 • Udvikling af forbedrede renseteknologier til spildevandsanlæg og nye teknologier til fjernelse af miljøskadelige stoffer i spildevand fx pesticider, lægemidler, resistente bakterier og mikroplast.
 • Videreudvikling af Anammox-processen, som særlig miljøvenlige og økonomiske processer til kvælstoffjernelse og fosforgenindvinding.

Potentialet er stort og markedet efterspørger serviceydelser inden for vandteknologi. De udviklede services forventes markedsmodne og direkte anvendelige for virksomhederne inden for resultatkontraktperioden.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten udbygger Teknologisk Instituts viden og prøvningsfaciliteter inden for kemi og bioteknik med henblik på forbedring af vandeffektivitet. Ydelserne er en videreudvikling og overbygning på stærke kompetencer, som er opbygget inden for vandområdet i en række F&U-projekter og i resultatkontrakten 2013-15. Teknologisk Institut har fx udbygget laboratorier til test af spildevandsrensning og pilotanlæg til rensning for medicinrester i projektet MERMISS. Aktiviteten understøtter Teknologisk Instituts engagement i Innovationspartnerskabet ’Vandeffektiv industriel produktion’.

De centrale aktiviteter er:

 • Karakterisering og udvikling af avanceret overvågningsteknologi af ressource- og spildevandsstrømme i produktionen vha. kemiske og mikrobiologiske analyser samt sensorer.
 • Udvikling af separationsteknologi til ressource- og spildevandsstrømme i produktionen vha. fysisk separation, avancerede oliudskillere og membranteknologi.
 • Udvikling af biologiske rense- og desinfektionsteknologier til fjernelse af uønskede stoffer i drikke- og spildevand vha. DNA-baserede karakteriseringsteknologier, biologisk rensning med MBBR og annamox.

De nye kompetencer vil løbende forankres i Teknologisk Instituttets ydelser inden for videnservices til test, produktudvikling og ETV verifikation.

Mulige samarbejdspartnere
De primære samarbejdspartnere er SMV inden for den danske vandsektor. Øvrige samarbejdspartnere er de fem større danske universiteter (AU, AAU, DTU, KU og SDU), DANVA, Det Nationale Vandtestcenter (NVTC), Danish Water Forum (DWF), ETA Danmark, State of Green, DHI, Innovationsnetværket for Miljøteknologi samt internationale videninstitutioner via nye europæiske F&U-projekter.

Nøgleord

60 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Charlotte Bamberg (Projektleder og Geolog, Favrskov Kommune)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 13:58

Forslaget om at forbedre vandeffektiviteten har stor samfundsmæssig relevans dels i forhold til det stigende pres, som generelt ses på grundvandsressourcen især omkring de større byer og dels i forhold til at forbedre rensningen af det spildevand, som udledes til naturen, her tænkes især på rensning af medicinrester fra spildevandet.

Som myndighed vil det have værdi, at der udvikles forbedrede måleteknologier og analyseværktøjer til at karakterisere og dokumentere, at de beskyttelsestiltag som foretages i forhold til grundvand og natur har dokumenteret effekt.

Hvilke moniteringsmetoder forventes der udviklet i projektperioden?

Favrskov Kommune
Projektleder
Charlotte Bamberg

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:20

Tak for opbakningen til forslaget.
Vi deler den opfattelse, at udvikling af renseteknologier dels i industriproduktionen med henblik på genanvendelse af vand og ressourcestrømme og dels ved afgang spildevandsanlæg vil forbedre den vandkvalitet som i dag udledes til recipienter samt reducere vandforbruget.
Vi vil i projektperioden have særlig fokus på følgene grupper af miljøfremmede stoffer: medicinrester, pesticider, resistente bakterier, listeria, kim samt coliforme bakterier.
De moniteringsmetoder som forventes udviklet i projektperioden er:
• Sensor teknologi til online monitering af udvalgte stoffer.
• Analysemetoder til billigt og effektivt af få indikationer af den miljømæssige tilstand af grundvand og recipienter.
• Udvikle avanceret overvågningsteknologi til varsling af overløb fra spildevandsanlæg.
• Biologisk rensning af pesticider.
• Moniteringsmetoder og renseteknologi til fjernelse af mikroplast.

Hanne Birch Madsen (Afdelingsleder, Rambøll)
Fredag d. 17/4-15 kl. 12:24

Det er en fremragende idé at få udviklet renseteknologier til fjernelse af medicinrester for at beskytte vores natur og grundvand samt at udvikle sensorer til overvågning af vandkvaliteten i søer og grundvand. Som geolog og med faglig forankring i grundvand og dets beskyttelse kan jeg kun bakke 100% op om dette tiltag.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:21

Tusind tak for din opbakning. Det betyder meget for os at Rambøll, som har en stærk faglig profil og berøringsflade inden for vand og miljø, bakker op om forslaget: Vandeffektivitet.
Vi deler det synspunkt at udvikling af nye teknologier til fjernelse af medicinrester, mikroplast, resistente bakterier, pesticider, mv. vil have stor betydning for beskyttelse af vores natur og miljø.

Birger Tannebæk Christiansen (Teknisk konsulent, TEKNIQ)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:04

TEKNIQ støtter op om, at vi kan trække på viden fra Teknologisk opnået gennem deres deltagelse i relevante standardiseringsudvalg. Dette bruges i praksis til at levere relevante kurser, artikler og brochurer til vores medlemmer. Vi uddyber gerne om nødvendigt.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 15:17

Tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”.
Vi ser frem til vidensdeling med TEKNIQ i forbindelse med udvikling af nye vandbehandlingsteknologier til rensning og genanvendelse af produktionsstrømme i industrien. Den øgede fokus på vandeffektivitet fra industrien og de virksomheder, som leverer vandløsninger til industrien, forventes at øge beskæftigelsen inden for VVS-området i vandsektoren.

Birger Tannebæk Christiansen (Teknisk konsulent, TEKNIQ)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:04

TEKNIQ støtter op om, at vi kan trække på viden fra Teknologisk opnået gennem deres deltagelse i relevante standardiseringsudvalg. Dette bruges i praksis til at levere relevante kurser, artikler og brochurer til vores medlemmer. Vi uddyber gerne om nødvendigt.

Mette A. Lou (Procesingeniør, Grundfos BioBooster)
Mandag d. 20/4-15 kl. 12:19

Grundfos BioBooster arbejder for at skabe løsninger med decentral spildevandsrensning der er robuste, ubemandede og som sikre en god kvalitet af renset vand både til recipient og til vandgenbrug.
Vi støtter et fortsat godt samarbejde hvor udvikling af intelligent sikring af vandkvaliteten (fx målemetoder og overvågningsstrategi) er i fokus.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:24

Tak for Grundfos’ opbakning til forslaget ”Vandeffektivitet”.
Det har stor betydning for Teknologisk Institut, at Grundfos, som den førende teknologileverandør inden for vandteknologi, støtter op om forslaget ”Vandeffektivitet”.
Vi deler Grundfos Biobooster’s tilgang til at skabe løsninger og ser frem til et fortsat stærkt samarbejde omkring intelligent sikring af vandkvaliteten både i den industrielle produktion samt i ved udløb fra industri eller spildevandsrenseanlæg.

Kim Romme (Projektchef, Danish Crown A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 16:38

Reducering af vandforbruget er på dagsordnen hos Danish Crown. Derfor vil jeg gerne bakke op om dette forslag.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 09:54

Tak for Danish Crown’s opbakning til forslaget Vandeffektivitet.
Reduktion af vandforbruget i fødevareproduktion stiller høje kvalitetskrav til vandets logistik samt renseteknologier med henblik på genanvendelse. Cost-Benefit i relation til hygiejne og produktionseffektivitet er centralt for at finde de mest optimale løsninger.
Vi ser frem til samarbejdet med Danish Crown i partnerskabet INNO+ ”Vandeffektivitet i industriel produktion”.

Henrik Rasmus Andersen (Professor MSO, Danmarks Tekniske Universitet)
Lørdag d. 25/4-15 kl. 23:11

Vandeffektivitet er centralt i at gøre industrien smart og der er masser af lavt hængende frugter for udviklingen og masser af forretnings muligheder.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 09:55

Tak for DTU’s opbakningen til forslaget.
Vi deler DTU’s holdning i forhold til at der ved udvikling af nye renseteknologier indenfor blandt andet biologisk rensning er store muligheder for at forbedre udnyttelsen af vandet i de industrielle processer.
Vi ser frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejde omring vandeffektivitet med DTU.

Erling Nielsen (Driftschef, Horsens Vand)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:13

Som leverandør af drikkevand og modtager af spildevand har dette øgede fokus vores store interesse. Vi glæder os til at høre mere, og deltager naturligvis der hvor det giver mening.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 10:03

Tak for Horsens Vands opbakning til forslaget ”Vandeffektivitet”.
Det er vigtigt for os, at kunne samarbejde med en fremsynet forsyning som Horsens Vand, som har visionær tilgang til udfordringer på både drikkevands- og spildevandsområdet. Vi ser frem til godt samarbejde med Horsens Vand omkring ressource-, energi- og procesoptimering. Herunder spændende og helhedsorienterede løsningsmuligheder indenfor håndtering af store industrielle spildevandsudledninger og avancerede renseteknologier til drikkevandsforsyningen.

Jan Stiiskjær (Chefkonsulent, Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT))
Mandag d. 27/4-15 kl. 12:47

De danske industrielle vaskerier har løbende fokus på energi- og ressourceeffektiviseringer og især på rensning og genanvendelse af spildevand. Løbende videnudvikling og -formidling af effektive løsninger til rensning og genbrug af vand er helt central for denne indsats. Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT)bakker derfor op om aktivitetsforslaget vedr. vandeffektivitet.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:47

Mange tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet” fra Brancheforeningen for Vask og tekstiludlejning.
Vi ser store besparelsespotentialer ved øget vandgenbrug og bedre ressourceudnyttelse gennem decentral spildevandsrensning i virksomheder som fx hårdt belastede industrivaskerier. Vi har igennem udviklingsprojekter fundet anvendelse af rentable teknologier, som gør det muligt at opnå betydelig øget vandgenbrug på over 50% og deraf følgende besparelser i virksomhedernes særbidrag. De anvendte teknologier forventes at give vaskerierne mulighed for at opnå store besparelser i løbet af de kommende år.

Christine Qvistorff (Marketingchef, Aquarden Technologies ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:51

Som udvikler af løsninger til håndtering af problematisk spildevand bifalder vi, at der kommer yderligere fokus på teknikker, samarbejder og udviklingsprojekter, der håndterer de mest miljøfarlige spildestrømme og øger vandeffektiviteten.

Der er stadig meget at udrette på det område, og det vil være givtigt for både vandmiljøet, virksomheder og udviklere af dansk miljøteknologi inden for spildevandsrensning at højne ambitionsniveau på dette område. Styrken vil ligge i at fokusere på teknologier, der kombinerer

• 100% destruktion af miljøskadelige stoffer i spildevand
• med mulighed for genbrug af energi og vand,
• samtidig med at det er økonomisk rentabelt for virksomheder.

Vi ser frem til at se udspillet til nye projekter.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:06

Tak for opbakningen til forslaget og for at præcisere behovet for nye teknologier til at rense de mest miljøfarlige spildevandsstrømme samt at øge vandeffektiviteten. Det betyder meget for os at Aquarden, som udvikler af vandteknologi, støtter forslaget.
Vi er enige i, at potentialet for udvikling af teknologier til effektivisering af vandforbruget i industrien er stort og vil være givtigt for vandmiljø, virksomheder og SMV’er der udvikler miljøteknologi inden for vandrensning.
Vi ser frem til et fortsat fremtidigt samarbejde inden for udvikling af vandteknologi i sammen med Aquarden.

Dorthe Lybye (Programme Manager, ROCKWOOL International A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 12:00

ROCKWOOL gruppen arbejder med at brug af vores materiale til vandopsamling/forsinkelse.
Vi støtter et samarbejde, hvor udvilking af sikring af vandkvaliteten (fx. målemetoder og overvågning) er i focus.
Med en sikring af kvaliteten af vandet, kan man bruge den opsamlede vand i industrielle processer og dermed reducere brugen af vand I drikkevandskvalitet.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:07

Tusind tak for opbakningen til forslaget vandeffektivitet. Vi deler synspunkterne omkring udvikling af metoder til sikring af vandkvaliteten samt afprøvning af forskellige materialer til vandopsamling og forsinkelse af vand. Vi ser frem til et forsat samarbejde vedrørende vandeffektivitet.

Kurt Pedersen (Seniorkonsulent, Bygge og Teknikafdelingen, Herlev og Gentofte Hsopital)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 10:02

Herlev og Gentofte Hospital arbejder med forbedring af vandudnyttlsen på flere fronter, dels for at spare på vandforbruget og vandudgifterne og dels for at minimere forurening af spildevandet.
2 aktuelle projekter med nationale udbredelsesperspektiver er igang:

*Hospitalsrenssningsanlæg er etableret i OPI-samarbejde med Grundfoss og DHI. Anlægget renser alt spildevand fra Herlev Hospitalsmatriklen for alle forurenende stoffer, herunder medicinrester i spildevandet fra alle hospitalets toiletter.
Der for forsat brug for udvikling af løsninger til genbrug af det rensede spildevand som teknisk vand.
* Brug af engangsbækkener og -kolber til immobile patienter så vi kan afskaffe brugen af bækkenskyllere og spare på både energi og vandforbrug. Projektet er i evalueringsfase og ser lovende ud. Perpektiverne for national udbredelse af erfaringerne er store.

På begge områder er der behov for ekspertise indenfor området vandeffektivitet som beskrevet.

Kurt Pedersen
Seniorkonsulent
Bygge- og Teknikafelingen
Herlev og Gentofte Hospital
mail: kurt.pedersen@regionh.dk
mobil: +45 41432207

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:08

Tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”. Vi deler i høj grad vurderingerne af behovet for ekspertise indenfor vandeffektivitet samt perspektiverne for nye teknologier indenfor rensning af hospitalsspildevand.
Teknologisk Institut har stor fokus på vandeffektivitet, ressource genbrug og miljøeffektiv rensning af hospitalsspildevand. Vi er involveret i flere projekter, hvor bl.a. øget vandeffektivitet og ressource genbrug på fx hospitaler og vaskerier, er det primære fokus. Vi har også en fokuseret indsats på området omkring rensning af spildevand, indeholdende medicinrester der er problematiske for miljøet, og her har vi et stærkt konsortium med teknologileverandører, viden-institutioner og problemejere. I et af vore projekter vedrørende hospitalsspildevand, MERMISS projektet, har vi opsat et pilotrenseanlæg ude på DNU, Skejby, som ved hjælp af biofilm-baseret teknologi MBBR kombineret med en kemisk efterpolering, reducerer lægemidler fra sygehusets spildevand. Efterfølgende flyttes containeren til Herning Vand’s renseanlæg, hvor vi demonstrerer rensning af kommunalt spildevand for lægemiddelrester.

Thomas Dalsgaard (Afdelingschef, Teknisk Vand, Silhorko-Eurowater A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:31

Silhorko-Eurowater har i mere end 75 år udviklet, produceret og markedsført teknisk avancerede vandbehandlingsløsninger til såvel vandværker som til industrien. Løsningerne er driftssikre og robuste, og vi arbejder til stadighed på at forbedre løsningerne ved at udvikle intelligente eller ”smarte” løsninger baseret på nyeste viden og teknologi.
Vandteknologi og instrumentering spiller her en væsentlig rolle, da de er omdrejningspunktet for vandeffektive løsninger. En anden væsentlig rolle spiller viden og know-how indenfor vandbehandling, for at kunne tilbyde løsninger med en sikker og optimal drift.
Vores kunder efterspørger løsninger, der minimere vand, energi og ressourceforbruget, og som forbedrer kvaliteten af vand. Det kan kun ske vha. intelligent overvågning og styring af vandbehandlingsprocesser. Gevinsten er betydelige driftsbesparelser og kort tilbagebetalingstid.
Silhorko-Eurowater både støtter og bidrager med udviklingen af vandrensningsmetoder og måleteknologier; til dels fordi der er et stort potentiale såvel nationalt som internationalt, men mest fordi det kan bidrage med at give vores kunder merværdi.

Thomas Dalsgaard
Afdelingschef, Teknisk Vand

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:09

Tak for den solide opbakningen til forslaget “Vandeffektivitet”. Vi er især glade for vurderingen af at forslaget vil bidrage med at give vores kunder merværdi. Det har stor betydning for os at Silhorko-Eurowater, som producent af teknisk avancerede vandbehandlingsløsninger til såvel vandværker som til industrien, bakker op om forslaget. Vi deler vurderingen af, at der er et stort potentiale såvel nationalt som internationalt for ny vandteknologi til industrien.
Teknologisk Institut er enig i at teknologi, viden og know-how inden for vandbehandling er omdrejningspunktet for vandeffektive løsninger, herunder renseteknologi, intelligent overvågning og styring af vandbehandlingsprocesser.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring vandeffektivitet.

Thomas Dalsgaard (Afdelingschef, Teknisk Vand, Silhorko-Eurowater A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:31

Silhorko-Eurowater har i mere end 75 år udviklet, produceret og markedsført teknisk avancerede vandbehandlingsløsninger til såvel vandværker som til industrien. Løsningerne er driftssikre og robuste, og vi arbejder til stadighed på at forbedre løsningerne ved at udvikle intelligente eller ”smarte” løsninger baseret på nyeste viden og teknologi.
Vandteknologi og instrumentering spiller her en væsentlig rolle, da de er omdrejningspunktet for vandeffektive løsninger. En anden væsentlig rolle spiller viden og know-how indenfor vandbehandling, for at kunne tilbyde løsninger med en sikker og optimal drift.
Vores kunder efterspørger løsninger, der minimere vand, energi og ressourceforbruget, og som forbedrer kvaliteten af vand. Det kan kun ske vha. intelligent overvågning og styring af vandbehandlingsprocesser. Gevinsten er betydelige driftsbesparelser og kort tilbagebetalingstid.
Silhorko-Eurowater både støtter og bidrager med udviklingen af vandrensningsmetoder og måleteknologier; til dels fordi der er et stort potentiale såvel nationalt som internationalt, men mest fordi det kan bidrage med at give vores kunder merværdi.

Thomas Dalsgaard
Afdelingschef, Teknisk Vand

Niels Mikkelsen (Partner og seniorkonsulent, Minor Change Group)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 12:45

I diskussionen om fremtidens cirkulære og ressourceeffektive samfund tales der mest om energi og råstoffer og ikke ret meget om vandressourcer. Det er fatalt, for at skabe lukkede kredsløb for vand er en lige så afgørende faktor for at bygge fremtidens bæredygtige samfund. For en konsulentvirksomhed der arbejder med at facilitere omstilling til cirkulær økonomi, kan vi derfor kun bifalde, at der bliver sat fokus på vandeffektivitet, og kan på det varmeste anbefale dette projektforslag.

Niels Mikkelsen
Partner og seniorkonsulent
Minor Change Group Aps

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:11

Tusind tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”.
Teknologisk Institut er enig i at vand spiller en større og større rolle i forhold til at opbygge fremtidens bæredygtige samfund. Globalt set er vand i stadig stigende grad en begrænset ressource. Udfordringen for produktionsvirksomhederne er at sikre forsyning med rent drikkevand samt konstant forsyning af vand til industriproduktion. Derfor er vand og miljøpåvirkningen fra øget indvinding af vand og udledning af spildevand på dagsordenen hos virksomhederne, virksomhedernes underleverandører (SMV’er) og myndighederne både nationalt og internationalt. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure), har anmodet verdens største virksomheder om at rapportere deres vandrisici, hvilket vil kræve, at virksomhederne måler deres vand-fodaftryk, vurderer investeringsrisici og identificerer kommercielle muligheder i hele deres forsyningskæde. Med CDP’s nye initiativ opprioriteres fokus på vandforbrug til samme stadie som CO2-udledning. Forskningsvirksomheden McKinsey anslår, at den globale vandforsyningsmangel kan nå op på 40 % i år 2030. Dette vil føre til højere omkostninger, produktionsstop og dermed økonomiske tab. På den baggrund har de vandforbrugende industrier et markedsbehov for ny teknologi for vandeffektiv produktion.

Pernille Lundvang (Vaskerichef, midtVask)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:43

Som chef på landets største hospitalsvaskeri - midtVask-, og som regpæsentant for region midtjylland, kan jeg kun støtte om op at der bliver udviklet helt nye teknologier inden for området.
Der sikre øget genbrug og hygiejnisering. Det er helt klart et område hvor vi i DK, via vores know how og via vores internatinale virksomheder, kan skabe både en god forretning for miljøet såvel for de Danske virksomheder. Herudover stiller vi os gerne til rådighed i forbindelse med afprøvning af teknologier.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:12

Tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”.
Det betyder meget for Teknologisk Institut, at MidtVask, som en vandforbrugende industri, bakker op om udvikling af nye teknologier til øget genanvendelse og hygiejnisering af procesvand med henblik på at skabe miljømæssige og økonomiske resultater.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring udvikling og afprøvning af nye teknologier.

Flemming Sørensen (Fabrikschef, DYKON A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:26

DYKON A/S, som er storforbruger af vand, deltager i projektet, DET RESSOURCEEFFEKTIVE VASKERI. Med deltagelse af TI, Hjortkær Maskinfabrik, Silhorko samt Grundfor Biobuster, forventer vi os rigtig meget af projektet. Det at genanvende behandlet vand bør være et absolut fokusområde i industrien. Der er store besparelsespotentialer ved en reduktion af vandforbruget, og samtidig en reduceret belastning af rensningsanlæggene.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:12

Tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”.
Det har stor betydning for Teknologisk Institut, at Dykon, som vandforbrugende virksomhed, bakker op om projektet.
Projektet ”Det ressourceeffektive vaskeri” har vist, at der kan opnås betydelige besparelser af vandforbruget ved at rense procesvandet i produktionen og efterfølgende genanvende det rensede vand opstrøms i produktionen. Teknologisk Institut deler opfattelsen af at genanvendelse af behandlet vand bør være et absolut fokusområde i industrien og der er dokumenteret store besparelsespotentialer ved en reduktion af vandforbruget, og samtidig opnås en reduktion af belastningen af rensningsanlæggene

Karen Klarskov Møller (Arbejdsmiljø- og projektleder, Aarhus Vand)
Fredag d. 8/5-15 kl. 08:19

Vi har som forsyningsvirksomhed styr på renseprocesserne med hensyn til kvælstof, fosfor og organisk stof på renseanlæggene. Men spildevandet indeholder andre produkter, som vi i dag ikke har mulighed for at rense for.
Med udvikling er nye renseprocesser til miljøfremmede stoffer og medicinrester har vi en bedre mulighed for at fremtidssikre vandmiljøet for vores efterkommere.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:13

Mange tak for opbakningen til forslaget Vandeffektivitet fra Aarhus Vand. Vi deler det synspunkt at nye rensemetoder for miljøfremmede stoffer i spildevand vil være med til at fremtidssikre vandmiljøet på længere sigt.
Aarhus Vand og Teknologisk institut er gennem samarbejde med teknologileverandører og vidensinstitutioner, med til at belyse hvilke nye teknologier der kan tages i nvendelse til fx løsning af opgaven omkring fjernelse af lægemidler fra vores recipienter. Samtidig er der fokus på identificering af teknologier, vandbesparelser alt med henblik på at øge dansk eksport af vandteknologi.
Vi ser frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejdet med Aarhus Vand omkring udvikling af nye renseteknologier til fjernelse af miljøfremmede stoffer herunder medicinrester.

Niels H. Staunsbæk (Tekn direktør, Mammen Mejeri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:32

Effektiv udnyttelse af vand er vigtig for en virksomhed som vores, hvor vand anvendes til flere forskellige formål. Derfor er al forskning indenfor dette område relevant og af værdi for branchen

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:14

Tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”. Det har stor betydning for os, at den vandforbrugende industri peger på vigtigheden af, at der udvikles ny teknologi til optimering af vandforbruget.

Per Halkjær Nielsen (Professor, Aalborg Universitet, Insitut for Kemi og Biovidenskab)
Søndag d. 10/5-15 kl. 18:48

De foreslåede aktiviteter indenfor området "Vandeffektivitet" er meget vigtige indenfor den danske vandsektor og de er også meget vigtige for os som universitet. Det dækker nemlig mange af de områder, som der forskes i på de danske universiteter, og bidrager dermed til at styrke koblingen mellem forskning og anvendelse. Eksempler er karakterisering spildevandsstrømme, separationsteknologi til ressource- og spildevandsstrømme, samt biologiske rense- og desinfektionsteknologier til fjernelse af uønskede stoffer i drikke- og spildevand og brug af DNA-baserede karakteriseringsteknologier. Vi har i øjeblikket konkrete samarbejdsprojekter indenfor flere af disse områder og det er meget vigtigt for os som universitet, at vi fremover kan fortsætte dette samarbejde.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:15

Tusind tak for AAU’s opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”.
Vigtigheden af vores aktiviteter til at forbedre og optimere teknologier til brug inden for vandsektoren, gennem den tætte kobling mellem anvendelse og forskning, har stort fokus for os. Vi ser at der er et stort potentiale for øget genanvendelse inden for vandsektoren for at imødekomme de samfundsmæssige udfordringer vi allerede står overfor nu og i fremtiden.
Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejdet med Aalborg Universitet omkring udvikling af nye teknologier til den danske vandsektor.

Lis Thodberg (Director, NNE Pharmaplan )
Søndag d. 10/5-15 kl. 20:18

Vandforbruget i den danske farmaceutiske industri udgør i dag en stor del af den danske industris samlede vandforbrug. Branchen forbruger >2,2 mio. m3 vand (2012), svarende til 23 % af vandforbruget i den danske industri. Til sammenligning er vandforbruget i fx fødevarebranchen 33 % (>3,1 mio. m3) og 2 % i byggebranchen (<0,2 mio. m3). Miljøstyrelsen vurderer (kilde: Ressourceeffektivitet - forslag til definition samt praktiske eksempler på anvendelse af begrebet 2005), at industrien generelt forbruger i størrelsesordenen 80 m³ vand pr. ton produkt og der foreligger ingen oplysninger om fordeling af vandforbruget på enhedsoperationer. Der eksisterer heller ikke nøgletal for vandforbrug og – udledninger, som har en kvalitet, så de kan anvendes som grundlag for den løbende overvågning af forbrug og udledning.
Det høje vandforbrug afspejles i mængden af udledt spildevand, og der vurderes at være et stort potentiale for at reducere vandforbruget – ligesom det i de sidste årtier er sket inden for fødevarebranchen.

Den farmaceutiske industri er koncentreret i Nordsjælland, hvor der er et stort pres på grundvandsressourcerne grundet befolkningstætheden i Storkøbenhavn. Derfor er der også samfundsmæssigt en gevinst ved at reducere vandforbruget i den farmaceutiske industri.

Om end potentialet for vandgenbrug og reduktion af det samlede vandforbrug i den farmaceutiske industri er stort, kompliceres indsatsen af de høje kvalitetskrav til industriens produkter (GMP). Det er essentielt, at fremtidige vandbesparende procedurer/metoder og teknologier ikke udgør nogen risiko for slutproduktets kvalitet.

De farmaceutiske industrier i Danmark og globalt er typisk såkaldte ”sustainability leaders” og arbejder struktureret og dokumenteret på at reducere produktionens impact på det omgivende samfund. Virksomhederne har typisk mål for at reducere vandforbrug og – udledning pr. produceret enhed.

Som i andre brancher så hænger vandhåndtering og energiforbrug tæt sammen og en indsats bør derfor omfatte samlede vand- og energieffektive løsninger.

Vi opfordrer således til at indsatsen udvides med samarbejdspartnere i den farmaceutiske industri og deres rådgivere og leverandører.

Netop fordi der industrien savnes nøgletal for de enkelte processer/-procestrin ser vi gerne at indsatsen baserer sig på en struktureret kortlægning af vandforbrug, spildstrømme og indholdsstoffer, som derefter kan anvendes til at målrette en teknologisk indsats, hvor den giver mest værdi for både virksomheder og samfund.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:16

Mange tak for dit diskussionsindlæg og din støtte til forslaget ”Vanfdeffektivitet. NNE Pharmaplan peger på en række meget relevante problemstillinger knyttet til genbrug af vand og de konkrete teknologiske og reguleringsmæssige innovationsbehov og problematikker i forbindelse med at få løftet den danske farmaceutiske industris vandeffektivitet i Danmark via besparelser og vandgenbrug. Vi deler i høj grad opfattelsen af at ligger en værdi for den farmaceutiske industri og samfundet i, at foretage en kortlægning af vandforbrug, spildevandsstrømme og indholdsstoffer som grundlag for en målrettet teknologisk indsats.
Vi ser frem til et fortsat frugtbart og tillidsfuldt samarbejde med NNE Pharmaplan om udvikling af vandeffektive løsninger til den farmaceutiske industri.

kristian friis (chef konsulent, DANVA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:45

Vi bruger vand hele tiden til alverdens formål. Derfor er vand ikke bare vand. Det er vigtigt at der løbende er kompetencer der kan sikre viden både i dag og i morgen. Det kræver et team der altid er forrest i udviklingen. Ikke alle forbrugere og virksomheder har viden om vand. Det er derfor vigtigt at vi har teknologisk institut, der gennem sit arbejde kan give viden til alle relevante aktører.

kristian friis (chef konsulent, DANVA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:46

Vi bruger vand hele tiden til alverdens formål. Derfor er vand ikke bare vand. Det er vigtigt at der løbende er kompetencer der kan sikre viden både i dag og i morgen. Det kræver et team der altid er forrest i udviklingen. Ikke alle forbrugere og virksomheder har viden om vand. Det er derfor vigtigt at vi har teknologisk institut, der gennem sit arbejde kan give viden til alle relevante aktører.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:17

Tak for opbakning til forslaget ”Vandeffektivitet”. Det har stor betydning, at Danva som interesseorganisation for den danske vandsektor støtter op om forslaget, samt værdsætter den rolle Teknologisk Institut spiller i forhold til at formidle viden til den danske vandsektor.

Jeanette Müller Andersen
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:39

'Vi sikrer sundt vand' - Det er vores kernekompetence og dækker både over rent drikkevand og rensning af spildevand.
Netop inden for rensning af spildevand er det særligt vigtigt for os at have fokus på den miljøbelastning medicinrester i spildevandet skaber, når vi ikke er i stand til at fjerne det inden det rensede spildevand ledes ud i vandløbet.

Teknologisk Instituts fokus på at udvikle en teknologi til at fjerne medicinrester fra spildevandet og samtidig opnå mest muligt miljø for pengene er af stor værdi for os og for alle andre forsyningsselskaberne.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:10

Mange tak for Herning Vands opbakning til forslaget ”Vandeffektivitet”, hvor bl.a. rensning af lægemidler fra spildevand- både hospitalets og fra kommunale renseanlæg har stort fokus. Vi deler det synspunkt, at nye rensemetoder for miljøfremmede stoffer i spildevand vil være med til at sikre miljøet. Herning Vand og Teknologisk institut er gennem samarbejde med teknologileverandører og vidensinstitutioner, med til at belyse hvilke nye teknologier der kan tages i anvendelse til fjernelse af lægemidler fra vores recipienter. Vi ser frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejdet med Herning Vand omkring udvikling af nye renseteknologier til fjernelse af miljøfremmede stoffer.

Per Henrik Nielsen (Projekt Chef, VandCenter Syd)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:34

Det er væsentligt at der hele tiden rettes opmærksomhed på de potentialer der er indlejret i en mere effektiv udnyttelse af vandressourcen. Alternative udnyttelser af vand med forskellige kvalitet håber meget store muligheder ikke mindst i forhold til eksport.
Fornyet opmærksomhed på renseteknologier som mere ressource effektivt kan rensespildevand er en nødvendighed i vores bestræbelser på at kunne opnå cirkularitet i forhold til vand/spildevandsressourcen.
VandCenter Syd støtter meget gerne i bestræbelserne på at finde miljø- og ressourcemæssige optimale løsninger og vi hilser dette initiativ meget velkommen.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:22

Tusind tak for VandCenter Syd´s opbakning til forslaget ”Vandeffektivitet”. Vi sætter stor pris på, at kunne samarbejde med en visionær forsyning som VandCenter Syd, som ikke blot er en vigtig spiller i Danmark men også er begyndt at være en kendt international aktør. Vi deler synspunktet om at udviklingsinitiativer skal fremme den danske vandsektors muligheder for eksport. Det er meget vigtigt for os, at vi bidrager til, at en forsyningsvirksomhed som VandCenter Syd kan opnå højere potentiale for eksport af know-how som samtidig kan øge verdens fokus på danske produkter.

Thomas Møller (Miljøkoordinator, Aarhus Universitetshospital)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:40

”Et fortsat fokus på ansvarlig omgang med vores vandressourcer er centralt i forhold også i fremtiden at kunne sikre adgang til tilstrækkelige mængder vand af høj kvalitet. Særligt i forhold til drift af hospitaler er det afgørende, at vi til stadighed kan have adgang til rent vand i forhold til sikring af de rette hygiejniserede og steriliserede miljøer, som er en forudsætning for levering af patientbehandling uden følgeinfektioner.

Minimering af vandforbrug i forbindelse med diverse aktiviteter på hospitaler samt desuden løsning af udfordringerne i forhold til multiresistente bakterier, mikroplast, hormonstoffer og andre lægemidler i samfundets spildevand er således nogle af de vægtige argumenter for et øget fokus på vandområdet.”

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:11

Mange tak for opbakningen til aktivitetsplanen ”Vandeffektivitet” og for at belyse behovet for forsyningssikkerheden af rent vand, minimering af vandforbruget på hospitaler samt teknologier til rensning af samfundets spildevand for miljøfremmede stoffer. Aarhus Universitetshospital og Teknologisk Institut er gennem samarbejde med teknologileverandører, videns institutioner og forsyninger i gang med at belyse, hvilke nye teknologier der kan tages i anvendelse til fx løsning af opgaven omkring fjernelse af lægemidler fra vores recipienter. Vi ser frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejdet med Aarhus Universitetshospital omkring udvikling af nye renseteknologier til fjernelse af miljøfremmede stoffer herunder medicinrester

Christina Sund (Kruger A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:41

Udover at vand er en livsfornødenhed er vand også en vigtig ingrediens i stor set alle industriproduktioner. Vor adgang til vand i det nordlige Europa har medført en lidt sløset holdning til hvordan vand bruges, men også i vor del af verden begynder nu en forringelse af råvandskvalitet at gøre sig bemærket og optimering og beskyttelse af vandresursen kommer på dagsorden. Samfundsudviklingen har medført at vort vand løbende trues af nye kemiske forbindelser, som vi fra starten ikke kender konsekvensen af. Resistente bakterier, stoffer som er hormonforstyrrende, stoffer som går upåvirket gennem de traditionelle renseprocesser truer potentielt vort miljø. Problemet er globalt og det er vigtig opgave at udvikle metoder til både overvågning, behandling og beskyttelse af det globale vandmiljø. Effektiv brug af vand i industrien, det vil sige optimering af genanvendelse, udvikling af billige og effektive analysemetoder samt innovative og effektive renseforanstaltninger er og vil sandsynligvis i mange år fremover være en prioritet. Danmark har et godt udgangspunkt men det er nødvendigt med en prioriteret indsats på området for at sikre en positiv fremtid for vor vandindustri og ikke mindst for vort vandmiljø.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:12

Tusind tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”. Det betyder meget for os at Krüger som en betydelig teknologileverandør inden for vandsektoren bakker op om forslaget.
Vi deler opfattelsen af at vand er en uomtvistelig livsfornødenhed og afgørende ingrediens i stort set alle industriproduktioner, hvorfor forsyningssikkerhed med rent drikkevand er afgørende for samfundsudviklingen og sundheden i samfundet. Den nuværende kvalitet af drikkevandet er under pres, og derfor skal der udvikles nye teknologier, som kan rense de farlige og hormonforstyrrende stoffer, som i dag passerer gennem renseanlæggene til recipienter. Vi er derfor helt enige i, at en høj prioritering af forskning og udvikling inden for dette område er helt afgørende for en positiv fremtid for vandforbrugende virksomheder, vandsektoren og vandmiljøet.
Vi ser frem til et fortsat god og udbytterigt samarbejde med Krüger i udviklingen af fremtidens renseteknologi.

Trine Balskilde Stoltenborg (Konsulent, Ph.D., Samsø Energiakademi)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:03

På Samsø er vand en begrænset ressource. Derfor er forskning og udvikling af nye teknologier, som muligvis tillader sikker genbrug af renset spildevand, af særlig interesse.
For bedst mulig at kunne bidrage til samfundsudviklingen på øen, er det dog vigtig at vandteknologierne er økonomisk forsvarlige og ikke kræver for meget vedligeholdelse.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:12

Tak for opbakningen til aktivitetsplanen ”Vandeffektivitet”.
Samsø er banebrydende i forhold til udvikling af bæredygtige løsninger og effektiv udnyttelse af ressourcer. Det har derfor stor betydning for Teknologisk Institut at indgå i et samarbejde med Samsø Energiakademi omkring udvikling af kosteffektive teknologier til genanvendelse af spildevand.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i årene fremover.

Simon Kristian Schmidt (Applikationsingeniør, Danish Clean Water)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:15

Danish Clean Water (DCW) arbejder med vandrensning ved in situ produktion af klorbaserede oxidanter. Vi ved DCW synes det er vigtigt at arbejde med mere effektive renseteknologier til spildevand - specielt slutdesinfektion der tillader genvinding af spildevand til f.eks. tankrensning og andre procesformål, hvor man ellers bruger rent vand.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:13

Tak for opbakningen til aktivitetsplanen ”Vandeffektivitet”.
Danish Clean Water’s renseteknologier til genanvendelse af spildevand er stærke i forhold til at opnå et genanvendelsespotentiale i vandforbrugende virksomheder. Teknologisk Institut deler opfattelsen af vigtigheden af at arbejde med mere effektive renseteknologier til spildevand med henblik på genanvendelse til fx rengøring af procesanlæg.

Eike Freeman Stubsgaard (Miljøplanlægger, Aarhus Kommune)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:08

Der er et meget stort potentiale for opgaver med vandeffektivitet i fremtiden, ikke bare i Danmark men i verden. Derfor er det godt at se, at danske virksomheder satser på udvikling af vandteknologi.
På World Economic Forum for verdens topledere blev vand som en begrænset ressource i januar 2015 udpeget som den største – og mest sandsynlige – trussel imod verdensøkonomien:

”Global water crises – from drought in the world’s most productive farmlands to the hundreds of millions of people without access to safe drinking water – are the biggest threat facing the planet over the next decade.

This is the sobering finding of the World Economic Forum’s Global Risks 2015 report. It is not only the fourth time water has made the annual list that ranks the greatest risks to economies, environments and people, but the first time that water has moved into the top position for impact.”
https://agenda.weforum.org/2015/01/why-world-water-crises-are-a-top-glob...

Jeres oplæg til projekt ser i det perspektiv meget relevant ud og samtidig meget avanceret. Som lokal vandmyndighed har vi erfaring med behovet for at monitere og reagere på forureningsproblemer i grundvandet for at beskytte den begrænsede ressource. Jeg håber jeres projekt bliver gennemført og kan gavne os i det daglige, fx online monitering og billigere analysemetoder.

Eike Freeman Stubsgaard
Aarhus Kommune

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:13

Tusind tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet” fra Aarhus Kommune.
Vi deler opfattelsen af, at sikring af rent vand kræver udvikling af vandteknologi, som kan forbedre kvaliteten af det vand, som udledes til vandmiljøet. Vand er højt på den globale dagsorden, fordi samfundsudviklingen i flere og flere lande begrænses af manglende vandressourcer eller fordi den tilgængelige vandressource er forurenet. Denne udvikling kan imødegås ved udvikling af en bred vifte af teknologier til effektivisering af vand til gavn for problemejere, vandsektor og vandmiljø.

Henning Lehmann Pedersen (Teamchef, NIRAS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:26

"Vandeffektivitet" sætter fokus på en række essentielle problemstillinger i forhold til sikring af fortsat global vækst i en stadig mere ressourceknap verden.
Jeg kan derfor kun bakke op om tiltag til differensieret vandudnyttelse og helhedsorienteret vandplanlægning, hvor løsningerne tilpasses de lokale forhold.
Der vil fortsat kunne leveres vand over det meste af verden, men ikke i alle kvaliteter. Teknologi udviklingen i retning mindre vandforbrug og brug af en lavere vandkvalitet, hvor det er muligt, vil mindske presset på de gode vandressourcer og dermed holde priserne på vandet nede.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:14

Tusind tak for opbakningen til forslaget ”Vandeffektivitet”. Det betyder meget for at NIRAS som en af de førende rådgivere inden for vand bakker op om forslaget.
Vi deler synspunktet omkring at tiltag til differentieret vandudnyttelse og helhedsorienteret vandplanlægning samt teknologiudvikling er vejen ferm for at sikre adgangen til en kosteffektiv vandressource.

Jens Frederik Bastrup (Adm. direktør, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 20:08

Vandeffektivitet er et meget vigtigt emne, der har stort potentiale både nationalt og ikke mindst internationalt. Emnet er således også et af fokusemnerne ved Vandtopmøde 2015. Her var der enighed om, at der skulle arbejdes mod at muliggøre danske fyrtårnsprojekter inden for styrkepositioner som fx vandeffektivitet, akvakultur, rensning af ballastvand og hospitalsspildevand (Vandvision 2015, Miljøministeriet 2015).

Dette underbygger vigtigheden i, at Teknologisk Institut øger det strategiske fokus på emnet Vandeffektivitet, som det fremgår af beskrivelsen om Markeds- og samfundsbehovet.

Nye serviceydelser, kompetencer og teknologi vil ifølge oplægget skulle udvikles i samarbejde med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder, der har særlige kompetencer på området. Der er fokus på metodeudvikling, udvikling renseteknologi til genanvendelse, vurdering af opkoncentrationer og vurderinger af anvendelse af mellemprodukter, symbiose- og værdistrømsbetragtninger, udvikling af nye teknologier til forbedret rensning af spildevand mod miljøfremmede og –skadelige stoffer for omgivelserne. Alle områder synes meget relevant at fokusere på. Aspekterne omkring både at finde mere værdi i processerne samt udvikle nye metoder og teknologier i samarbejde med innovative samarbejdspartnere er meget relevante aktiviteter. Aktiviteter der kan konceptualiseres og med samarbejdspartnere have en stor kommerciel værdi.

De tre centrale aktiviteter er baseret på eksisterende kompetencer og aktiviteter. Her bør der være opmærksomhed på, at der i den innovative proces ved de samskabende partnerskaber kan medvirke til udvidelse af aktiviteterne og betyde tilretninger for tid og ressourceforbrug. Særligt hvis der skal flere fagområder, virksomheder og skabelse af nye værdiskabende symbioser til at øge vandeffektiviteten.

Der er nævnt en række mulige samarbejdspartnere. Der er meget fokus på SMV’ere som primære samarbejdspartnere. Det er selvfølgelig et prioriteringsspørgsmål, men en tanke er, om det kan være for begrænsende i forhold til enkelte større aktører, der kan bidrage til at sikre succesfulde resultater.

Opmærksomhed på de mulige samarbejdspartnere i fase 4 og 5 pilotskalaanlæg og fuldskalaanlæg. Her vil der være behov for inkludering af virksomheder med anlæg og ressourcer samt interesse og innovationskraft til afprøvning, test og efterfølgende mulig demonstration, der kan anvendes i den kommercielle fase.

Oplægget sammenfatter rigtig godt emnet med de naturlige udviklingsspor og vigtige områder at forholde sig til. Derfor synes jeg, at tilgængeligheden til oplægget er godt, og kan videreudvikles til konkrete initiativer og handlinger.