Vandressourcer, miljø og landbrug

Senest opdateret d. 1/3-2013
DHI
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø
Michael Butts, Head of Innovation

Vandressource- og miljøforvaltningen står overfor en række nye udfordringer styret af den økonomiske udvikling, lovgivningen samt klimaændringer. Der stilles især krav om integreret tilgang til vandforvaltningen; afbalancerede løsninger og effektivisering af beslutningsprocesser. Aktivitetsplanen er inddelt i tre integrerede hovedtemaer, der omfatter udvikling af nye teknologiske ydelser til at styrke integreret miljøforvaltning og vandplanlægning:

  1. Ressourceeffektiv og bæredygtig udnyttelse af vandressourcer: Målet er at øge det faglige grundlag og derved skabe en mere effektiv vandforvaltning.
  2. Vurdering og opfyldelse af miljømål: Målet er udbygning af eksisterende værktøjer samt nye metoder til implementering af vandplaner.
  3. Vand- og miljøforvaltning under forandring: Målet er at styrke vandforvaltningen og planlægningen i forhold til vurdering af effekterne af især fremtidigt klima med nye data, ny teknologi og nye metoder.

Når projektet er gennemført vil bl.a. følgende milepæle være opnået:

  • Nye typer intelligente beslutningsstøttesystemer til planlægning af grundvandsindvinding og on-line modellering på tværs af kommuner
  • Nyt værktøj til planlægning ud fra sæson- og flerårsprognoser (dvs. over perioder fra flere måneder til flere årtier) for: klimapåvirkninger, vandforsyning og vandefterspørgsel
  • Ny viden vedrørende modelusikkerhed ved hydrologisk modellering
  • Nye analyseværktøjer til beregning af belastning fra næringsstoffer, som vil gøre det muligt at udføre integrerede analyser af opland, miljømål og recipienter
  • Nye metoder til at kombinere satellit data (især GMES) med andre datakilder til brug i vandressourcemodellering og beslutningsstøttesystemer
  • Ny viden for bæredygtig og robust beslutningstagning.

Når aktivitetsplanen er gennemført, vil disse nye værktøjer kun bruges til at finde og vurdere nye afbalancerede løsninger, som sikrer økonomisk udvikling af dansk erhverv - især landbrug - samtidig med, at de bidrager til opfyldelse af klima- og miljømål. Målgruppen omfatter vand- og forsyningsselskaber – private som offentlige – og deres rådgivere. Dertil er der en række andre erhverv som entreprenører, byudviklere og landbrug, der er afhængige af vand, herunder vand som recipient for miljøfremmede stoffer til vandmiljøet. Målgruppen for DHI’s model- og beslutningsværktøj inkluderer et bredt udsnit af vand- og miljømyndigheder, især kommuner og miljøcentre og deres rådgivere, som DHI leverer teknologi til.