Virtuel ’community’ for sikre bæredygtige produkter

Senest opdateret d. 12/4-2012
DHI
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Materialeteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Margrethe Winther-Nielsen
Innovationschef

Det bliver af afgørende betydning for industrivirksomhedernes position på det fremtidige marked, at de er i stand til at tilpasse sig det stigende lovgivningsmæssige pres om at reducere anvendelsen af særligt problematiske stoffer. Formålet med aktiviteten er at forsyne danske producenter, importører og leverandører af kemikalier og fødevarer med ny viden og redskaber til at imødekomme disse krav og foretage et skift til langsigtede bæredygtige løsninger.

Ny viden og serviceydelser
Danske virksomheder vil i de kommende år opleve et stigende pres for at substituere problematiske stoffer i deres produktion og produkter som følge af den europæiske kemikalielovgivning. Det kræver nytænkning, åbenhed og samarbejde mellem virksomheder, universiteter, myndigheder og GTS-institutter at opbygge viden og udvikle metoder og værktøjer, der kan støtte virksomhederne i denne proces. I denne aktivitet vil vi derfor udvikle et nyt virtuelt og interaktivt ’community’ med fokus på sikre bæredygtige produkter. Dette virtuelle ’community’ eller netværk vil tjene som platform for samarbejde med de nævnte aktører og kommunikation af metoder og værktøjer, der vil blive udviklet som følge af aktiviteten. Firmaer, myndigheder som fx Miljøstyrelsen og forbrugere vil blive inviteret til at komme med ideer og deltage i vidensdeling og diskussionsfora. Der vil være en særlig mulighed for SMV’er til at præsentere nye, innovative ideer til produkter, som kan blive vurderet.
Aktiviteten vil resultere i følgende nye teknologiske serviceydelser:

 • Ny service for bæredygtigt valg af kemisk-teknologiske løsninger ved substitution af problematisk kemiske stoffer fx de særligt problematiske stoffer på det Europæiske Kemikalieagenturs kandidatliste
 • Metoder til vurdering af nye bio-baserede kemiske stoffers farlighed og konsekvenserne af den ændrede produktstrategi
 • Nye web-applikationer målrettet industrien og forbrugeren til undervisning og kommunikation af viden om nye lovgivningskrav, sikker håndtering af kemikalier og information om problematiske stoffer i kemiske blandinger (fx maling, rengøringsartikler og kosmetik) og artikler (fx computere, tekstiler og legetøj).
 • Risikovurdering af nanoprodukter og -materialer under hele produktets livscyklus, hvilket også indebærer laboratoriemetoder til undersøgelse af nanopartiklers skæbne og effekt i miljøet
 • Ny valideret real-time model til estimering af mikrobielle kontaminanter i fødevarer

Nedenstående teknologiske serviceydelser vil blive forbedret gennem den foreslåede indsats:

 • Rådgivning til virksomheder om håndtering af kemiske stoffer i produktionen og sikring af optimale hygiejneforhold baseret på ny viden inden for toksikologi, økotoksikologi og fødevaresikkerhed
 • Service som sikrer, at virksomhedernes produktion og produkter er i  overensstemmelse med den globale kemikalieregulering
 • Sikkerhedsvurdering og nye templates til dokumentation af sikre forbrugerprodukter fx kosmetik
 • Service som omfatter vurdering af effekter på mennesker og miljø, der udsættes for multiple kemiske stressfaktorer
 • Forudsigelse af migrationen af kemiske stoffer til fødevarer fra materialer, der er i kontakt med fødevarer

Centrale aktiviteter
Udviklingen af de foreslåede metoder, kompetencer og IKT-værktøjer kræver et tæt samarbejde med virksomheder, branche- og handelsforeninger, myndigheder, universiteter og GTS-institutionen. DHI vil etablere et virtuelt netværk. Virksomheder m.fl. vil blive inviteret til et kick-off seminar med mulighed for at blive en del af det virtuelle netværk og undergrupper heraf. Vi vil derigennem sikre, at de nye serviceydelser og værktøjer imødekommer industriens behov:

 1. Visionen er at udvikle metoder og værktøjer, der sikrer, at substitution af problematiske kemiske stoffer sker optimalt. Vi vil arbejde med valg af bæredygtige kemisk-tekniske løsninger i et tæt samarbejde med SMV’er og universiteter og inddrage viden om de nyeste teknologiske løsninger, socio-økonomisk indvirkning og reduktion af risici.
 2. Der vil blive udviklet koncepter og værktøjer til forudsigelse af mennesker og miljøets eksponering for multiple kemiske stressfaktorer. Aktiviteten vil integrere anvendelsen af computermodeller til forudsigelse af farlighed med eksponerings-modeller for kemikalier. Aktiviteten kan supportere myndigheder og virksomheder i prioritering af deres indsats inden for bl.a. adfærdsregulering og substitution af problematiske stoffer.
 3. Metoder til undersøgelse og risikovurdering af forskellige udvalgte nanopartiklers skæbne og effekt på mennesker og miljø vil blive defineret og udviklet. En del af denne udvikling vil foregå i EU-finansierede F&U projekter.
 4. Koncepter til vurdering af nye bio-baserede kemikalier er et andet indsatsområde. Dette inkluderer anvendelse og udvikling af innovative laboratoriemetoder til test af skæbne og farlighed, anvendelse af eksisterende IT-baserede metoder og socio-økonomiske vurderinger af en ændret produktionsstrategi.
 5. Der vil blive arbejdet med udvikling af en real-time model til danske fødevareproducenter med det formål at kunne reducere indholdet af kontaminanter i fødevarer fx oste produceret af råmælk.

Rationale for indsatsen
Formålet med aktiviteten er at forsyne danske producenter, importører og leverandører af kemikalier og fødevarer og især innovative SMV’er med ny viden og nye redskaber til at imødekomme det stigende lovgivningsmæssige pres om at reducere anvendelsen af særligt problematiske stoffer. Det bliver af afgørende betydning for industrivirksomhederne position på det fremtidige marked, at de er i stand til at tilpasse sig disse krav og foretage et skift til langsigtede bæredygtige løsninger.
Som følge af de nye nanoteknologiske landvindinger foregår der en eksponentiel vækst i anvendelsen af nanopartikler. På grund af nanopartiklernes særlige egenskaber er der et stort behov for nye og tilpassede testmetoder og principper for at kunne vurdere deres farlighed og risici for mennesker og miljøet (se fx www.oecd.org). Aktiviteten hænger sammen med den igangværende indsats inden for ”Nano Safety” i EU og DHIs deltagelse i det europæiske forskningsprojekt Nanopolytox.
Nye metoder til fremstilling af organiske kemikalier ud fra biologisk materiale er undervejs, hvilket giver industrien mulighed for et skift fra olie- til biobaseret produktion. Det er vores opfattelse at omlægning til biobaseret produktion både kræver socio-økonomisk og miljømæssige vurdering af konsekvenserne for den ændrede produktionsstrategi. Den første internationale One Health congres blev afhold i februar 2011 i Melbourne. One Health konceptet sætter fokus på sammenhængen mellem mennesker, dyr og miljøet i forhold til sygdom og sundhed. Dette omfatter også effekter af de multiple kemikalier, der udledes til miljøet. Udkastet til FORSK 2020 udtrykker netop behov for øget viden og redskaber til at kunne forudsige størrelsen af den humane og miljømæssige eksponering for multiple stressfaktorer herunder forskellige kemiske stoffer og mikroorganismer. En af indsatserne på dette område hænger sammen med DHIs igangværende arbejde med udvikling af en FoodMathModel, som beskriver væksten af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i oste.
Mulige samarbejdspartnere
Alexandra Institutet: web-applikationer til kommunikation; Delta: sensorteknologi; AgroTech: multiple stressfaktorer og patogener; Aalborg Universitet: bio-based chemicals; Aalborg Universitet, Leeds and London Metropolitan Universities: kommunikation og e-læring; CBS: socio-økonomi; DTU: teknisk evaluering af alternative stoffer; Bioneer: kemikalier i medicinske produkter.

37 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

kubu
Onsdag d. 23/5-12 kl. 15:16

Lateral tænkning og interaktioner mellem forskellige partnere med specifikke kompetencer må være vejen frem for virksomheder i fremtidens Europa, der står for at implementere nye metoder, nye materialer, men mangler god rådgivning. Den virtuelle platform kan være en fornuftig start på etablering af netværk, som inkluderer eksperter indenfor ingeniørvirksomheder, industri, naturvidenskab og ikke mindst humaniora. Nye vinkler på nye stoffer kan blive givende. Vi ser frem til platformsdannelsen.

Johnny Henriksen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 15:36

Projektet kan være interesssant og relevant for Novo Nordisk, især med hensyn til:

- Etablering af et virtuel netværk, der kan anvendes til erfaringsudveksling

- Udvikling af koncepter, metoder og værktøjer til substitution af problematiske kemiske stoffer, vurdering af biobaserede kemikalier og vurdering af kemiske stoffers påvirkning af mennesker og miljø.

Per Langholz
Onsdag d. 23/5-12 kl. 15:48

I forbindelse med den nye lovgivning som REACH ruller ud, og viden om kemiske stoffer bliver bedre, giver det mange virksomheder mulighed for at foretage risikovurdering og karakterisering af deres produkter. Det er en langt bedre metode end farevurdering af stoffer og produkter. Dette kan anvendes til at udvikle bedre og mere sikre produkter både mht. til miljø og human toksikologi. Der er under registreringsprocessen i REACH generet mange nye informationer om de kemiske stoffer. Disse nye informationer skal bruges til de forpligtigelser som REACH pålægger, men kan også bruges til at udvikle bedre produkter.

For at gennemføre sikre og pålidelige risikovurderinger kræver det, at pålidelige eksponerings og emissionsscenarier til stoffernes og produkternes findes. I de guidelines der er til REACH er der store gab, som f.eks. når forbrugere anvender produkter udendørs, der er ingen eksponerings scenarie til dette område. Der bør således gøres en stor indsats for at udvikle nye eksponeringsscenarier, kontrollere og validere de eksisterende. Der bør etableres et netværk på tværs af virksomheder, institutioner mm, der udveksler erfaringer med eksponerings scenarier. Virksomheder og institutioner har måske også deres egne målinger af eksponeringer og emissioner der kan anvendes i forbindelse eksponerings scenarier, der er behov at disse data kan anvendes på tværs.

Det er vigtigt at viden og erfaring med risikovurdering og karakterisering distribueres, således at dette gøres på en ensartet og valid måde. Der bør sikres at alle anvender de samme principper og metoder: Der vil være en del stoffer og produkter, hvor det er bedre at anvende en kvalitativ risiko karakterisering frem for en kvantitativ, bla hvor stoffet iboende fare ikke kan kvantificeres med en nedre grænse eller faren ikke kan beskrives kvantitativt.

Vibeke Plambeck
Onsdag d. 23/5-12 kl. 16:05

Jeg har med stor interesse læst DHIs forslag til aktiviteter inden for kemikalieområdet. Det rammer centralt ind i de behov, som en del danske virksomheder allerede står med og mange i stigende grad vil møde i de kommende år. Den aktive inddragelse af virksomhederne i diskussionsfora og netværk er en spændende måde at sikre, at de udviklede metoder og værktøjer bliver målrettet til virksomhedernes behov. DI har i flere år haft et tæt samarbejde med DHI i en lang række projekter med fokus på aspekter af den europæiske kemikalielovgivning REACH med særlig betydning for danske virksomheder. DHIs ekspertise inden for kemikalielovgivningen kombineret med en toksikologisk og økotoksikologisk kompetence på internationalt niveau, gør DHI til en central medspiller i udviklingen af nye bæredygtige produkter.

Margrethe Winther-Nielsen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 16:39

Tak for indlægget og interessen for dannelsen af en virtuel platform!

DHI er overbevist om, at der er brug for nye måder at samarbejde på for at skabe nye materialer, der er bæredygtige på lang sigt. I en analyse af udviklingstendenserne for de kommende 10-25 år foranlediget af Forsknings- og Innovationsstyrelsen fremhæves da også styrken ved at samarbejde på tværs af forskere, lande og fagområder (Rapport af Oxford research 2011).

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen
Innovationschef
DHI

Poul Møller
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 08:45

Poul Møller FeF Chemicals A/S

Projektet kan være relevant for FeF Chemicals A/S,med hensyn til:

- Etablering af et virtuel netværk, der kan anvendes til erfaringsudveksling om produkter og stoffer

- Udvikling af koncepter, metoder og værktøjer til substitution af problematiske stoffer,
Vurdering af biobaserede kemikalier og kemiske stoffers påvirkning af mennesker og miljø.

Pia Neye
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 15:12

Vi hilser dette projekt velkommen og ser at det kan være relevant for os. Specielt i forhold til nye lovkrav om migration af kemiske stoffer fra materialer, der er i kontakt med fødevarer. Dette er et voksene emne og et virtuel netværk til mening og erfaringsudveksling vil i den grad kunne bruges. Tænk hvis man en dag i fremtiden kan søge svar ET sted og finde det. Både hvad angår de nationale og internationale problemstillinger i EU og udenfor EU.

Niels Kristian Sørensen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 16:51

’I mejeriindustrien mangler vi generelt model værktøjer der kan effektivisere dokumentationen af den mikrobielle fødevaresikkerhed, så vi hilser udviklingsinitiativer indenfor området velkomne. Det er godt at der sker noget på området og de foreslåede aktiviteter finder vi både relevante og interessante’

Hanne troen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 17:17

For FeF Chemicals A/S vil det være af stor værdi, at kunne anvende de data, som de nye eksponeringsscenarier skal give. Desuden at forstå baggrunden for scenarierne og endelig kunne anvende de modeller, der er for vurdering af eksponering.

I den sammenhæng synes det umiddelsbart nødvendigt at der er nogen, der medvirker til at kvaliteten af eksponeringsscenarierne bliver så god som mulig og at anvendelse af dem forbedrer sikkerheden.

Et netværk til at hjælpe med at anvende og forstå disse samt rådgivere til at kvalificere informationerne vil være en god ide.

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:28

Tak for dit indlæg!

Det er væsentlig problemstillinger, som du griber fat i.
Valide og ensartede principper og metoder er en nødvendighed for at få mest mulig gavn af de mange nye data og eksponeringsscenarier, der sendes rundt i varekæden. DHI er enig i, at erfaringsudveksling om anvendelse af de nye data og ikke mindst større fokus på udvikling af bedre produkter skal være væsentlige omdrejningspunkter i det virtuelle netværk.

Arbejdet med udvikling af REACH guidelines blev påbegyndt længe før den første store bølge af registreringer under REACH i november 2010. Efterhånden som arbejdet med REACH skrider frem, vil vi opdage forskellige mangler i guidelines. Det er overordentligt vigtigt at sådanne erfaringer, som dem du nævner i din kommentar, bliver bragt frem, så flere kan forholde sig til dem, og manglerne udbedres.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

THM
Torsdag d. 31/5-12 kl. 11:22

2. Metoder til vurdering af nye bio-baserede kemiske stoffers farlighed og konsekvenserne af den ændrede
produktstrategi - Kommentar: Indenfor Kosmetikbranchen er det relativt begrænset hvad der eksisterer som kan anvendes til vurdering af denne form for stoffer/blandinger (Vi fremstiller vore egne urteekstrakter -- det er ikke nemt at foretage en ordentlig vurdering) -- der mangler ofte en god vurdering på mange af de råvarer vi anvender -- selv almindelige basis råvarer som ikke er særlig modificerede.
3. Nye web-applikationer målrettet industrien
Kommentar: Det er korrekt at en nemmere adgang til det her område er ønskværdigt. Indenfor rengøring/kosmetikområdet bør input primært komme fra brancheforeningen SPT eller eventuelt i Nordisk regi i samarbejde med SCANCOS.
5. Ny valideret real-time model til estimering af mikrobielle kontaminanter i fødevarer
Kommentar: hvorfor kun fødevarer??I kosmetik er det ligeledes relevant, specielt hvis/når der er tale om "natur"-produkter.....-- naturlige råvarer kan indeholde alt muligt -- og kombineret med svage/naturlige konserveringsmidler giver mulighed for "levende" produkter
1. Rådgivning til virksomheder om håndtering
Kommentar: Savner kosmetik og rengøringmidler som selvstændige indsatsområder -- jeg har oplevet store hygeijneproblemer pga. manglende viden i begge brancher
3. Sikkerhedsvurdering -- en fælles standard i fælles format er ønskværdigt!!
5. Forudsigelse af migrationen af kemiske stoffer
Kommentar: Savner kosmetik -- ved f.eks. W/O emulsioner er der meget stor risiko for migration fra emballagen til produkt -- prøv at checke en tube med solcreme fra sidste år -- tuben kan nemt være blevet sprød...hvor er blødgørerne nu henne??
2. Der vil blive udviklet koncepter og værktøjer
Kommentar: Et værktøj til at foretage en ensartet "standardsikkerhedsvurdering" af kosmetiske produkter vil være guld værd for flere af de mindre kosmetik producenter, da det for små virksomheder et ret ressourcekrævende (tid og eller til ekstern assistance) -- selve formatet skal leve optil de krav der er i et kosmetisk dossie

sc@obh.dk
Torsdag d. 31/5-12 kl. 11:26

I forbindelse med materialer der er kontakt med fødevarer savnes forudsigelse af migrationen af kemiske stoffer

Anette Nysted Esbensen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 15:27

Det ville være rart, hvis der var nogle undersøgelser over, hvad det betyder at ændre i temperatur hhv. tid ved test af fx plastik. Vægter temperatur tungere end tid? Jeg tror ikke på, at man vil kunne komme frem til noget helt entydigt svar, men det ville være rart at have bare lidt at læne sig op ad i sine vurderinger.

Thomas Krog
Fredag d. 1/6-12 kl. 14:06

Vi er meget interesserede i de aktiviteter, der foreslås i forhold til netværksdannelse og substitution.

Glem i den forbindelse ikke, at substitution også kan være et centralt spørgsmål for slutbrugere af kemiske stoffer, hvor stofferne kan være af vital betydning for interne processer på virksomheden.

Vi er som højt specialiseret hospital særligt interesserede i at arbejde med substitution ud fra et forsyningsperspektiv, hvor det især drejer sig om at kunne fastholde vitale diagnostiske procedurer, der afhænger af specifikke stoffers tilgængelighed.

I øvrigt vil vi også hilse et hvert initiativ i retning af at få udviklet brugervenlige, letforståelige eksponeringsscenarier meget velkomment.

George Mhlanga
Mandag d. 4/6-12 kl. 11:14

Afprøvning af testskabelon for sikkerhedsvurdering. Sådan et værktøj kan give ensartede vurdering der kan anvendes internationalt og danner grundlag for standarder der kan aflæses af forbruger og interesse grupper internationalt. Dette vil give muligheder og mindre arbejde for SMVér. Det vil sikkert mindske omkostninger forbundet med produktvurdering, der ofte er en hindring i udvikling af kosmetik produkter. Kommentarer fra Urtekram er relevant og berør alle os (SMVér) der ihærdigt er i gang med udvikling af naturstoffer-baseret produkter til kosmetik.

Per Sand Rosshaug
Mandag d. 4/6-12 kl. 11:40

Tak for interessen og dit indlæg. DHI ser et stort potentiale i fremtiden for anvendelsen af realtime prædiktiv mikrobiologi i fremtiden. Det er vigtigt i mange sammenhænge at kunne kontrollere mikrobiologiske processer og DHI mener at prædiktiv mikrobiologi koblet med elektroniske sensorer er et godt bud på en måde at opnå denne kontrol på. Ikke mindst i mejerisektoren der som du nævner har en stor interesse i at effektivisere den mikrobielle fødevaresikkerhed.

Med venlig hilsen

Per Sand Rosshaug

Damgaard
Mandag d. 4/6-12 kl. 13:47

Set ud fra vores synsvinkel er nærværende projekt meget interessant. Som mindre producentvirksomhed af desinfektionsprodukter (biocider), kosmetik, medicinsk udstyr og rengøringsmidler kan den megen og ’tunge’ EU lovgivning til tider virke uoverskuelig. Et netværk, hvor erfaringer omkring disse problemstillinger kan diskuteres, er bestemt relevant.

REACH er der fra flere sider meget fokus på, men i forhold til lovgivningen inden for biocidprodukter finder vi det sværere at finde et forum, hvor vi kan blive inspireret til løsning af de problemstillinger, som EU-lovgivningen uvægerligt rejser. Et forum til dette ville være ønskværdigt.

Også inspirations- og erfaringsudvekslingsmuligheder inden for risikovurdering af indholdsstoffer og sikkerhedsvurdering af kosmetiske produkter vil være interessant for os som virksomhed. Risikostyring ift. stoffer og materialer inden for medicinsk udstyr er for os et centralt område, hvor et forum for erfaringsudveksling også vil være aktuelt for os.

Catherine Engelstoft
Torsdag d. 7/6-12 kl. 10:45

Af Jakob Zeuthen (Miljøchef i Dansk Erhverv):

Det er absolut interessante og relevante aktiviteter, som DHI beskriver for kemikalieområdet. Der vil komme stigende krav til produkter med nanokemikalier /materialer og der er en chance for at krav kommer hurtigere end virksomhederne er stand til at fremskaffe information omkring risiko ved at anvende nanokemikalierne/materialerne. Aktiviteterne rammer derfor centralt og vil være et væsentligt bidrag til at virksomhederne kan håndtere udfordringerne. Det er en super ide at inddrage virksomhederne aktivt da læring hermed bliver mere effektivt og skræddersyet. Aktiviteterne vil også hjælpe importører til at få bedre kontrol med anvendelse af kemikalier så de bedre overholder europæisk lovgivning. I særkende en væsentlig udfordring på et marked hvor en meget stor del af varerne fremstilles uden for Europa. Mere bæredygtig kemi, hvad der så konkret ligger i det begreb, er et vigtigt område at fokusere for at få bedre og mere ansvarlige produkter. Dansk Erhverv arbejder meget aktivt på at dets medlemmer kan blive klædt på til at anvende kemikalier og materialer mere ansvarligt og hilser DHI F&U aktiviteter meget velkommen.

Sidsel Dyekjær
Torsdag d. 7/6-12 kl. 13:27

Fremover vil der sandsynligvis blive stillet større krav til både EU producerede varer og til importerede produkter. Udviklingen af renere, mindre ressourcekrævende og mere miljø- og sundhedsvenlige produkter kan medvirke til forbedre virksomhedernes konkurrenceevne i et marked med dyrere råvarer og tiltagende fokus på forbrugersikkerhed. Udviklingen af fremtidens produkter vil kræve samarbejde mellem forskere, designere, teknikere og andre og her kan dette initiativ have rigtig god mening. Vi glæder os til at høre mere om planerne.

Catherine Engelstoft
Torsdag d. 7/6-12 kl. 15:53

På vegne af Søren Nielsen (COO, Action Pharma A/S og Professor ved Biomedicinsk Institut, Aarhus Universitet).

Formålet med udvikling af nye mere målrettede in-vitro og in-vivo forsøgsdyremodeller ikke-pattedyr - her fiskeembryoner og fisk er vigtig i den tidlige lægemiddeludvikling og i forbindelse med pre-lead selection. Vi som biotekselskab har afgørende brug for den type metoder i nye effektive (også cost-effektive) forsøgsdyrsmodeller. Action Pharma A/S har netop solgt et projekt (AP214) til Abbott hvor klassiske forsøgsdyrsmodeller har været anvendt. De nye metoder vil være afgørende vigtige i det fortsatte arbejde med at udvikle nye lægemidler med vore targetreceptorer men da vi nu er i meget tidligere stadier vil ovenstående modeller være vigtige.

Christian Uldal
Torsdag d. 7/6-12 kl. 21:20

Data baseret integrering af eksponeringsscenarier i arbejdspladsbrugsanvisninger, med indbygget mulighed for at opsætte forskellige løsnings modeller, for at opnå korrekt implementering.

Sikre data fra internationale lister (REACH) til brug for produktsikring af produkter set i forhold til lokal & international lovgivning. Skal opdateres ofte (ugentligt/månedligt)

Substitution værktøj i forhold til nationale og internationale krav. Baseret på kemikalie nummer (eks. Cas nr.)

Safija Islamoska
Fredag d. 8/6-12 kl. 01:08

Det vil være af store værdi for os med hjælp fra DHI til at udvikle værktøjer vedr.:

- Hvordan man integrerer viden fra eksponeringsscenarier i arbejdspladsbrugsanvisninger?

- Produktklassificeringsværktøj til GHS.

- Udvikling af en mobil app. til mini-APB.

bengelund
Fredag d. 8/6-12 kl. 09:46

Slutbrugere af kemikalier står med en stor udfordring i forbindelse med EU's nye kemikalielovgivning REACH. De er lovmæssigt forpligtet til at overholde de betingelser der er beskrevet i et såkaldt eksponeringsscenarium for klassificerede kemiske produkter. Slutbrugerne således lave et overensstemmelsestjek af de eksponeringsscenarier, de har modtaget, dvs. de skal tjekke om deres anvendelse ligger inden for rammerne af eksponeringsscenariet. Men hvordan kan slutbrugeren i praksis lave et overensstemmelsestjek af eksponeringsscenariet på en håndterbar måde og hvorledes kan han på en nem måde dokumentere over for tilsynsmyndighederne at han har gjort dette?

Mange slutbrugere - fx mange håndværkere - har typisk ikke tilstrækkelig akademisk baggrund til at kunne anvende de eksisterende værktøjer og et værktøj til praktisk operationalisering af dette ønskes.

Andre typer virksomheder, fx hospitaler, har nogle ansatte med tilstrækkelig akademisk baggrund til at kunne håndtere eksponeringsscenarierne. De står til gengæld med den store udfordring, at der er overordentlig mange kemiske produkter – det kan løbe op i flere tusinde for et enkelt hospital – og rigtig mange forskellige anvendelser, der skal kunne håndteres. For at kunne håndtere dette, er det nødvendigt at en stor del af arbejdet omkring eksponeringsscenarierne for hospitalerne rent faktisk bliver lagt ud i de enkelte afdelinger og således bliver fordelt på mange hænder. Derfor er der behov forr egnede værktøjer og træning af de ansatte til at kunne håndtere disse nye udfordringer. Hospitalerne (og andre virksomheder) har således behov for at der udvikles et hjælpeværktøj til at kunne håndtere de nye udfordringer - f.eks. et effektivt it-system, der kan håndtere de mange nødvendige informationer, som skal indhentes og indtastes af mange forskellige ansatte, og som samtidigt på en nem og letforståelig måde kan tjekke og formidle til brugerne, hvorvidt hospitalernes anvendelser er inden for rammerne af eksponeringsscenarierne. En god måde at formidle dette på kunne være at kemikaliet og brugen for tildelt en farvekode (rød, gul, grøn), alt efter om man arbejder inden for eller uden for rammerne.

Rikke Dreyer
Fredag d. 8/6-12 kl. 15:46

Både private virksomheder og offentlige myndigheder er forbrugere, dvs. indkøbere, af produkter og serviceydelser med problematiske kemiske stoffer.

En webapplikation kunne fx målrettes professionelle indkøbere, der for centrale produktgrupper og services oplyser om, hvilke krav man som miljø- og arbejdsmiljøbevidst (offentlig eller privat) virksomhed kan/bør stille for at undgå de mest problematiske kemiske stoffer.

Margrethe Winther-Nielsen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 11:00

Tak for den store interesse for etableringen af et virtuelt netværk og udvikling af koncepter mm. til substitution af problematiske kemiske stoffer i både dette og andre indlæg!

Vi ser frem til en tættere dialog om udvikling af nye redskaber til støtte for jeres arbejde med kemiske stoffer.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 11:36

Tak for dit indlæg, som peger på vigtigheden af, at de mange data, der bliver gjort tilgængelige med de nye eksponeringsscenarier bliver anvendt til at forbedre sikkerheden.

Kendskab til de modeller, der benyttes i eksponeringsberegningerne er væsentlig for at kunne forstå baggrunden for eksponeringsscenarierne og i særdeleshed, hvis en virksomhed selv vil gennemføre egne eksponeringsvurderinger.

Med den foreslåede aktivitet ønsker DHI netop at udvikle værktøjer, der fremmer anvendelsen af data i eksponeringsscenarierne. Samtidig vil vi ved hjælp af web-applikationer gøre såvel data som viden om deres fremkomst lettere tilgængelig.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 13:56

Tak for indlægget, hvor du bl.a. fremhæver medicinsk udstyr, som et centralt område.

Det er rigtigt, at det er et område, som også kræver opmærksomhed. I januar 2012 udtalte Medicoindustrien således, at den støtter strammere regler for godkendelse af medicinsk udstyr herunder implantater. Europa Kommissionen kom dernæst med en pressemeddelelse i februar, hvor EU’s kommissær for sundhed og forbruger opfordrede medlemsstaterne til at tage øjeblikkelige aktioner på nationalt plan for at sikre en fuldstændig og stringent implementering af den eksisterende lovgivning for medicinsk udstyr (http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en...).

Det er derfor et område, der er højaktuelt, og som vi gerne vil prioritere.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Lørdag d. 16/6-12 kl. 03:39

Tak for indlægget! Det er en vigtig pointe, at vi ikke glemmer, at substitution kan medføre utilsigtede problemer for en virksomhed længere nede i varekæden. Det understreger vigtigheden af at have en tæt dialog med sine leverandører af kemiske stoffer og produkter, og at der er metoder og værktøjer til rådighed, som kan fremme dette.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 11:38

Kære Jakob Zeuthen,

Tak at du finder de foreslåede aktiviteter relevante og centrale for Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Du nævner, de stigende krav til produkter med nanopartikler. Med vores forslag til aktiviteter inden for nano-området lægger vi op til, at vi ved at engagere os i samarbejde og netværk med såvel danske som udenlandske universiteter og virksomheder kan få etableret testsystemer og ny viden, der kan støtte danske virksomheder til at håndtere disse krav.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 11:56

Tak for dine mange input til forskellige emner! Det er af stor værdi for os at få kommentarer fra en kosmetikproducents synsvinkel. Jeg vil især fremhæve dit forslag om at se på metoder til at vurdere migration fra emballagen til et kosmetisk produkt samt forslaget om at udvikle modeller til at estimere vækst af mikrobielle kontaminanter i kosmetik. Det er nye vinkler, som vi vil tage med i vores overvejelser.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:30

Tak for din interesse for vores idebeskrivelse! Både din og flere andre kommentarer understreger behovet for værktøjer, der gør data fra de nye eksponeringsscenarier mere operationelle og i højere grad udnytter den nye viden, vi har fået om kemiske stoffer og produkter som følge af REACH.

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:30

Tak for din interesse og kommentar til vores idebeskrivelse!

Du fremhæver betydningen af et tværfagligt samarbejde i udviklingen af fremtidens produkter og nævner, at kravene til produkter i EU sandsynligvis vil blive større fremover. Det er netop en af vores bevæggrund til den foreslåede aktivitet, hvor vi vil skabe et forum med state-of-the-art viden, metoder og værktøjer til fremme af en innovativ produktudvikling med stor forbrugersikkerhed og mindre ressourceforbrug.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 13:59

Kære Søren Nielsen,

Tak for dit indlæg! Du nævner behovet for nye forsøgsdyrsmodeller, som ikke anvender pattedyr. DHI har i forvejen etablerede testsystemer med fisk, hvor vi kan tilbyde virksomheder økotoksikologiske undersøgelser af kemiske stoffer, lægemidler mm. Vi vil gerne bruge vores ekspertise på dette område til at medvirke til udvikling af disse nye mere målrettede forsøgsdyrsmodeller, som også vil være anvendelige i den tidlige lægemiddeludvikling, der foregår i jeres og andre innovative bioteknologiske virksomheder.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 15:55

Tak for kommentaren! Det er DHIs ønske at udviklingen af de nye metoder og værktøjer sker i tæt dialog med industrien, og at den nye tilgang med etablering af en virtuel ’community’ vil styrke dette.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:00

Tak for dit indlæg og ideerne til hjælpeværktøjer for slutbrugernes håndtering af eksponeringsscenarier! Du fremhæver to grupper af slutbrugere, som har hvert sit behov for hjælpeværktøjer: håndværkeren og en virksomhed som din egen, der håndterer flere tusinde kemiske produkter. Det er nogle behov, som vi meget gerne vil arbejde videre med i dialog med dig og andre slutbrugere. Også træning af virksomhedernes medarbejdere er en af de aktiviteter, som vi ønsker at prioritere.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:03

Tak for idéen til en webapplikation for professionelle indkøbere! Vi kan godt se nytten af sådan en app og vil tage den med i vores overvejelser. Det vil være oplagt at diskutere ideen nærmere i et virtuelt netværk.

Med venlig hilsen
Margrethe Winther-Nielsen

Margrethe Winther-Nielsen
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:09

Temperatur vs. tid og hvad der har størst betydning kan undersøges i de beregningsmæssige modeller, vi har til rådighed. Vi vil gerne i samarbejde med F&H om arbejde på en eller flere cases, hvor vi beregner migration ved forskellige temperaturer og tid for at belyse hvad der sker i de forskellige simulanter – og i forhold til forskellige polymerer og -tilsætningsstoffer.

Med venlig hilsen
Helle Buchardt Boyd

(hbb.dhigroup.com)