Virtuelt hydro- og aerodynamisk laboratorium og videnbase

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Transport
Claus Daniel Simonsen
Afdelingschef

Visionen er, i tillæg til fysiske forsøg, at kunne tilbyde rådgivning baseret på digitaliserede virtuelle services (med afsæt i numeriske beregninger, AI/Machine Learning og empiriske databaser) inden for de hydro- og aerodynamiske områder.

Visionen er at etablere et virtuelt laboratorium baseret på numeriske metoder, kunstig intelligens/machine learning og historiske data, som kan supplere de eksisterende fysiske metoder til forsøg indenfor de hydro- og aerodynamiske områder. I nærværende projekt skabes fundamentet for et virtuelt laboratorium gennem arbejdet med fire demonstratorprojekter, som hver især er med til at skabe grundlaget for arkitekturen i det virtuelle laboratorium. Målet for alle projekter er at gøre den hydro- og aerodynamiske rådgivning tilgængelig i de tidlige faser af skibs-, bygnings- og broprojekter.

 

Nøgleord

49 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jakob Steffensen (Senior Manager, DFDS)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:39

Jeg kan godt lide visionen om at etablere et virtuelt laboratorium, der kan bruges som en platform til operationelle optimeringer af den virkelige verden.
Mange af de danske rederier arbejder på at skabe digitale tvillinger af skibe, containers, trailers, lastbiler osv., til optimering af driften og reducering af energi forbrug. Det giver god mening at skabe en bredere test platform, end vi hver især er i stand til at skabe på individuel basis: De enkelte rederier vil typisk have fint med vind, vejr, bølge og havne data til at simulere hvilken operationel effekt det vil have at flytte et skib fra en kendt rute til en anden kendt rute, men hvis man f.eks. gerne vil beregne hvad den operationelle effekt af ændringer uden for et kendt farvandsområde, vil de enkelte rederier typisk mangle data til effektiv simulering.
Der hvor jeg bliver lidt bekymret omkring dette projekt, er at fokus virker temmelig snævert mod design, hvor jeg umiddelbart vil mene at det ville skabe mere værdi for de danske rederier, om det virtuelle laboratorium kunne bruges til optimering af de fysiske assets vi nu en gang har.
Umiddelbart er jeg også lidt bekymret for hvor nemt det vil blive at benytte et virtuelt laboratorium, uden først at have defineret hvordan digitale tvillinger skal kunne interagere med laboratoriet. Jeg tror der er behov for at bruge tid på at få lavet en standard for hvordan f.eks. en digital tvilling af et skib skal udformes, så det er nemt (billigt og hurtigt) at benytte jeres kommende virtuelle laboratorium.
Jeg er også lidt bekymret omkring tidsplanen. Her foreslår I 4 mindre demonstratorprojekter og om at skabe et fundament til noget yderligere senere, - over en 2 års periode. Udviklingen går rigtig hurtig.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:08

Mange tak for interessen for vores vision og dine kommentarer der relaterer sig til delprojektet ”Tidlig skibsdesign- og livscyklusevaluering”. Vores services er fortsat godt og solidt forankret i vores anerkendte fysiske og numeriske metoder inden for hydro- og aerodynamik. Målet med delprojektet er at skabe et komplet samlet system, som hurtigt, effektivt, fleksibelt og systematisk kan anvendes gennem hele designprocessen – fra vugge til grav. I dag skal designerne selv stykke informationerne sammen fra forskellige kilder, når de skal evaluere et design, og det er en proces der er forbeholdt de største og mest velkonsoliderede virksomheder. Med det virtuelle laboratorium kan små og mellemstore virksomheder modtage rådgivning på et højere niveau og med højere værdi gennem hele designprocessen. Således gøres hele vores samlede ekspertise lettere tilgængelig for industrien.

I projektet bliver der med brug af kunstig intelligens udviklet nye metoder til en tidlig, komplet vurdering af et skibsdesigns sikkerhed og performance herunder estimater af det realistiske besparelsespotentiale i det faktiske brugsmønster med udgangspunkt i de omfattende historiske data som vi ligger inde med. Performance modellen af skibet vil yderligere blive lavet således, at brugen af historisk data kan udskiftes/suppleres med CFD eller modelforsøgsdata i takt med at disse genereres i løbet af designforløbet, for herved løbende at kunne øge nøjagtigheden af metoden.

Værktøjet vil således også kunne anvendes til at optimere eksisterende skibe og systemer, idet man hurtigt og systematisk kan evaluere de reelle besparelser ved at ændre et design eller ændre et operationsmønster, sådan som du efterspørger. Det er en god pointe at vi bør udvikle værktøjet, således at jeres digitale tvillinger kan interagere med værktøjet. En standard er et godt bud, men vi ved at standarder – hvis de skal blive gode – kræver tid og omhu. Det er begrænset hvad vi kan nå på to år.

Jens Tommerup (CEO, JT consulting)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:16

Som ansvarlig/CEO for Vestas aktiviteter først i Asien og senest for offshore vind (MHIVestas) mener jeg projektet er vigtigt for at fastholde Danmarks førerposition inden for vindindustrien. Ny viden og innovation er vigtig for at fastholde de mange job i Danmark. Eksempler som anti-icing for vindmølle vinger. Design forbedringer for skibene der bygges og bemandes med danske besætninger for offshore vindindustrien er vigtige områder hvor innovation er nødvendig for at fastholde design og bygning af skibe i Danmark.

Jens Tommerup

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:49

Mange tak for interessen for vores vision. En del af dette projekt er isdannelse på vindmøllevinger, brokabler, højspændingsledninger - dette kan være særdeles problematisk i forhold til både strukturel sikkerhed og operation/produktion.
Det overordnede mål er at udvikle virtuelle værktøjer og forbedre de tilgængelige metoder herunder CFD til undersøgelse og dokumentation af anti-icing strategier samt definition af islasten
Målet er yderligere at udvikle metoder til systematisk undersøgelse, optimering og dokumentation af anti-icing strategier herunder overfladebehandling og evt. nye materialer. Disse metoder kan afprøves i vores klimatiske vindtunnel. For nærværende er effektivitet af og holdbarhden af anti-icing og deicing ikke veletablerede . Muligheden for at supplere rådgivningen med numeriske beregninger undersøges også.

Peter Sinding (Head of Fuel Efficiency, Dampskibsselskabet NORDEN A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 13:19

”Virtuelt hydro- og aerodynamisk laboratorium og videnbase” lyder som et yderst relevant og potentielt værdiskabende projekt. For rederiet Norden vil særligt delen med ”Tidlig skibsdesign- og livscyklusevaluering” kunne skabe værdi. De kommende CO2 reduktionsmål der netop er vedtaget gør at alle i branchen skal tilbage til de strategiske tegneborde og analysere forskellige løsninger. Et værktøj der tillader virtuelle evalueringer af alternative designs med forskellige fremdrivningsformer og driftsprofiler i realistiske vejrforhold vil bestemt være et vigtigt redskab i det arbejde der står foran os.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:23

Tak for kommentaren og støtten til vores projekt. Værktøjet til tidlig skibsdesign- og livscyklusevaluering er netop tænkt som et generelt modulopbygget værktøj, hvor moduler til modelleringen af forskellige systemer, forskellige sejlruter, forskellige vejrforhold og forskellige operationsmønstre kan kobles ind og ud gennem hele designets livscyklus. Dvs. både tidligt og sent i designets liv. Det kunne f. eks. være virtuel afprøvning af alternative vindbaserede fremdrivningssystemer på en given rute og deres potentiale for reduktion af CO2-udledninger.

Kent Damgaard (Direktør, Karstensens Skibsværft)
Lørdag d. 5/5-18 kl. 09:02

Innovation og kontinuerlig fokus på optimering er helt essentielt for vores branche, populært kaldet Det Blå Danmark.
”Virtuelt hydro- og aerodynamisk laboratorium og videnbase” lyder som et yderst relevant og potentielt værdiskabende projekt.
For Karstensens Skibsværft vil det særligt være værktøjer til anvendelse i designprocessen, som er relevante. Vi samarbejder i forvejen med Force Technology, og har megen glæde af den viden instituttet allerede besidder. Udvikling går dog stærkt, og derfor vil vi gerne bakke op om yderligere udvikling af instituttets kompetencer til, virtuelt, at evaluere forskellige design. Vi forventer at vil kunne overføre og anvende disse værktøjer direkte til udviklingen af vore designs og dermed vores nybyggeri.
Konkret er det største potentiale, set fra vores ståsted, en yderligere optimering af skrogformer, med deraf følgende reduktion af brændstofforbrug (og C02-udledning).

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:04

Tak for den konstruktive kommentar. Vi sætter stor pris på den gode dialog og sparring med branchen, så vi sammen kan tilbyde den mest relevante service til vores kunder.

Carsten Manniche (General Manager, UltraShip ApS)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:16

Projekt beskrivelsen, især vedrørende en maritim videns database indenfor nybygningsdesigns forventelige performance, vil være gavnlig for rederierne, konsulenter mfl især i en kommerciel nybygnings opstartsfase, hvor flere designs skal vurderes/sammenlignes især mht deres performance. Som flere andre bemærker står den maritime branche overfor store ændringer mht skibes performance både med hensyn til begrænset udledning af SOx og NOx og ikke mindst udledning af CO2, og disse områder vil være en vigtig faktor i vurderingen af, hvilket nybygningsprojekt et rederi vil gå videre med. Derfor vil en tidlig performance (emissions) vurdering - oftest på basis af relativt få oplysninger - være en meget gavnlig information og indgå som en væsentlig faktor i beslutningen om, hvilke nybygningsdesign man som rederi vil satse på. Eksempelvis sammenligner mange, i mangel af bedre, EEDI, som dog langt fra giver et passende billede af skibets virkelige performance i flere forskellige dybgange, farter, trim mv. Her vil FORCE store viden kunne gøre en forskel tidligt i nybygningsprocessen.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:06

Tak for opbakningen til vores vision om et virtuelt laboratorium, og tak for de konstruktive og relevante kommentarer.

Christian Bak (Seniorforsker, Leder af Poul la Cour Tunnelen, DTU Wind Energy)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:45

Idéen om at skabe et virtuelt laboratorium i kombination med de fysiske målinger, mener jeg, er god og meget vigtig. Med det virtuelle laboratorium kan man tidligt i et designforløb få en god idé, om designet er effektivt samtidig med, at man ved alt om f.eks. strømningen omkring designet. Målingerne er på den anden side vigtige for at få vished om ikke bare designets effektivitet, men også om beregningerne er korrekte. I målingerne kan det dog være vanskeligt at få overblik over hele strømningsfeltet. Således er BÅDE målinger OG beregninger vigtige og de går - om man så må sige - hånd i hånd, for at sikre fuldt overblik over designet. Det vigtige ved FORCE’s forslag er at kunne accelerere ”testen”, så man tidligt i forløbet kan skabe sig et overblik over sit design og dermed relativt hurtigt kan få så meget vished som muligt vedr. designets effektivitet. I den netop indviede Poul la Cour Tunnel har vi de samme tanker om at lave en digital tvilling, så vi allerede før vores fysiske tests kan få overblik over resultatet af forsøget, samt give et fingerpeg om, hvad der skal testes rent fysisk. Den generelle idé om et virtuelt laboratorium synes jeg derfor rigtig godt om. Den specifikke demonstrator i form af anti-icing strategier er velvalgt, dels fordi dette emne er vigtigt for vindmøller og til stadighed bliver diskuteret. Som designer af flere profilformer til vindmøllevinger, som anvendes i vindmølleindustrien i dag, ved jeg hvor stor effekt ”urenheder” på vinger kan have på vindmøllens ydeevne. Inden for vindmøller giver det derfor rigtig god mening, dels fordi det er meget relevant, men også fordi FORCE har faciliteter i form af f.eks. den klimatiske vindtunnel til at validere resultaterne fra det virtuelle laboratorium. Alt i alt mener jeg, at FORCE’s forslag er relevant og vil give værdi til både den industrielle udvikling og forskningen.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:24

Tak for kommentaren og støtten til vores vision det virtuelle laboratorium.

Peter Fuglsang (Head of Offshore Blades Technology, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:42

Jeg understøtter visionen om et virtuelt laboratorium baseret på numeriske metoder.

Vindmøllebranchen er dybt afhængig af en virtuel tilgang til produktudvikling baseret på avancerede simulerinsværktøjer til design og validering på bade element, component og produkt-niveau. Her er udvikling af CFD simuleringsværktøjer vigtig, ligesom anti-icing er en meget relevant problematic for vindmøller I Skandinavien og andre cold climate markeder.

Det største potentiale ved at have et virtuelt laboratorium er dels at nedbringe omkostningerne til produktudvikling, samt at kunne gennemføre flere iterationer og generationer I et udviklingsforløb sådan at performance for slutproduktet forbedres.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Fredag d. 11/5-18 kl. 10:55

Tak for kommentaren til vores projektforslag og for støtten til vores vision om det virtuelle laboratorium

Jorgen Thuesen (General Manager Technical, Hafnia Tankers)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:24

Visionen om at lave et virtuelt Laboratorium, lyder som en god ide og vil kunne bruges som beskrevet i designfasen af skibe, hvor man godt kan forestille sig, at det vil give mere innovation hvis det på forhånd er muligt at afprøve forskellige løsninger inden man laver deciderede tank test.
Nu er det jo sådan at man i mange segmenter i dag, får hyldeløsninger fra værfterne, og ikke er en del af designfasen, her kunne et virtuelt laboratorium måske være et godt værktøj i udvælgelsen af de mange "ECO" løsninger som værfterne udbyder som ekstra service, så man virtuelt kunne afprøve disse, inden man feks. monterer udstyr som ingen eller begrænset effekt har. Det giver jo ikke megen mening at montere en MAWIS duct hvis man har et fuldt optimeret agterskib, ligesom man godt kan stille sig tvivlende om andre tiltag og den besparelse værfter og leverandører sætter i udsigt.
Tror man skal være meget omhyggelig med at definerer scoopet of et sådan virtuelt Laboratorium ellers vil men meget nemt komme ud på et side spor, med begrænset succes til følge.
Set med mine øjne er det vigtigt at man får et system der er forholdsvis nemt at bruge eller i hvert fald er økonomisk attraktivt at bruge hvis det skal give den store effekt på blandt andet optimeringsdelen.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:47

Tak for opbakningen til vores vision og de relevante refleksioner. For os er det afgørende at kunne fortsætte med at tilbyde vores samarbejdspartnere og kunder de mest tidssvarende services og til en attraktiv pris, således at det Blå Danmark fortsat kan være førende på verdensplan både til glæde for klimaet og danske virksomheder. Vi er bevidste om, at det er en omfattende vision, som ikke lader sig gennemføre på blot to år. Derfor har vi udvalgt fire delområder, der skal berede vejen mod den store vision.

Michael Friedrich (Chief Functional Engineer, ENvision Energy)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:38

Ideen om et virtuelt laboratorium vil kunne accelerere udviklingen indenfor vindmølle branchen og dermed være en hjælp til at nedbringe produkternes pris. Vindmøller er en af de konstruktioner der dækker næsten alle ingeniørvidenskaber og specielt for havmøller bliver offshore erfaringen fra flydende og faste konstruktioner yders relevant for vores branche. Møllerne har fået en størrelse i dag hvor aerodynamiske fænomener som ses på skorstene, bygninger og broer også begynder at spille en rolle og derfor vil en hurtig evaluering af de medfølgende risici være yderst relevant – specielt hvis de kan gøres i en tidlig fase i projekterne. Is dannelse og anti-icing har også betydning for møllernes produktion samt sikkerhed i forbindelse med is kast. At kunne simulere det tidligt i design fasen er ikke kun relevant for vingerne, men også for sensorer på møllen etc.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:13

Tak for de konstruktive og relevante kommentarer, og tak for opbakningen til vor vision om det virtuelle laboratorium.

Tore Banke (Head of Computational Design, BIG - Bjarke Ingels Group)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:55

Visionen om at skabe et virtuelt laboratorium i kombination med fysiske målinger, mener vi hos BIG, er god og meget vigtig. Med det virtuelle laboratorium kan man tidligt i et designforløb få en god idé om vindkomfort og optimalt vindteknisk design. Fysiske forsøg sammenlignet med virtuelle målinger er stadig vigtige for at få vished om ikke bare designets vindtekniske egenskaber, men også sikre vores virtuelle analysemodel er kalibreret og beregningerne er korrekte. I målingerne kan det dog være vanskeligt at få overblik over hele vindfeltet omkring konstruktionen. Således er både målinger og beregninger vigtige for at sikre fuldt overblik over et design. Vi forventer, at kunne overføre og anvende disse værktøjer direkte til udviklingen af vore arbejdsprocesser samt designs og dermed optimere kommende nybyggeri i vindteknisk henseende.

Mikkel Tolstrup (Salgschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:15

Tak for kommentaren til vores projektforslag og for støtten til vores vision om det virtuelle laboratorium. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Kristian Agdrup (Senior naval architect, Maersk Line)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:56

Vi ser positivt på initiativet omkring udvikling af et ”Virtuelt hydro- og aerodynamisk laboratorium” og udsigten til at have bedre værktøjer og rådgivning til rådighed inden for evaluering af skibsdesign. Overordnet set er det vigtigt at værktøjerne både giver nøjagtige resultater og er effektive dvs. giver svar inden for en kort tidsramme. Det er væsentligt at værktøjerne kan bruges både til at evaluere et nyt, innovativt skibsdesign samt til at evaluere retrofit af eksisterende skibe så som udskiftning af bulb, ror, sponsons mv.
Specifikt for projektet om direkte manøvresimulering vha. CFD vil vi foreslå, at sigtet udvides ud over IMO’s standardmanøvrer, som sjældent er en udfordring for moderne (container-)skibe. For eksempel vil det være relevant at kunne evaluere et skibs- og rordesign mht sejlads på lægt vand herunder flere faser (mudder), under indflydelse af bank-effekter og passerende skibe. På disse områder forventes det, at de numeriske metoder kan give viden, som ikke kan opnås i de eksisterende forsøgstanke.
Vi ser frem til at følge den videre udvilking af det virtuelle laboratorium.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:48

Tak for støtten til vores vision og de relevante og konstruktive kommentarer. Vi sætter stor pris på den gode dialog, som er stærkt medvirkende til at højne kvaliteten af vores projekter.

Micki Aaen Petersen (Sustainability Engineer, M.Sc. Arch. Eng., Henning Larsen Architects)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:09

Det er essentielt at vuredere vindkomfort ved design af nye bygninger og bygninger, da det har stor effekt på kvaliteten af fremtidens byrum. Derfor finder vi det særdeles relevant at skabe et virtuelt laboratorium i kombination med fysiske målinger, hvilke gavner industrien og fremtidens bygninger og byplanlægning. Et virtuelt laboratorium vil bidrage positivt til at man i et tidligt designforløb kan få en god idé om vindkomfort og optimalt aerodynamisk design. Vi forventer, at kunne overføre og anvende værktøjer direkte til udviklingen af vore arbejdsprocesser samt designs og dermed optimere fremtidens nybyggeri.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:39

Tak for opbakningen til vores projekt og støtten til vores vision om det virtuelle laboratorium.

Jens Ring Nielsen (Chief Technology Engineer, MAN Diesel & Turbo Frederikshavn)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:25

For MAN Diesel & Turbo er det vigtigt at kunne evaluere performance af vores produkter på et meget tidligt tidspunkt i designfasen. Så derfor er visionen om at skabe et virtuelt laboratorium af stor interessere for os, når det kommer til at vurdere virkningen af forskellige fremdrivningsløsninger for skibe, herunder propeller og "Efficiency Improving Devices" og ikke mindst deres intreraktion og meget gerne upfront, så de kan bruges som et beslutningsværktøj til sortering af løsninger, der vil være mest interessante.
Udfordringen er her at skabe et tilstrækkeligt præcis værktøj baseret på designdata, der måske ikke er detaljeret nok på det pågældende tidspunkt. Så vi anbefaler, at man inkluderer usikkerheden på resultaterne fra de anvendte simulereringsværktøjer når potentialet fra de enkelte løsninger præsenteres.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:56

Tak for det positive tilsagn. Det er præcis i den tidlige designfase og som baggrund for videre beslutninger at et sådant værktøj kan være yderst værdifuldt.

Einar Thor Ingolfsson (Administrerende Direktør, Krabbenhøft & Ingolfsson ApS)
Søndag d. 27/5-18 kl. 09:58

Som leder af et rådgivende ingeniørfirma indenfor bygningsbranchen, kan jeg se store fordele i udvikling af et virtuelt laboratorium for aerodynamik. Muligheden for at simulere vindkomfort og aerodynamik omkring bygninger og konstruktioner på et tidligdt tidspunkt i designfasen har en stor værdi. Det vil skabe et mere pålideligt design og gøre os i stand til at forudsige og proaktivt udbedre potentielle problemer med vindkomfort på et tidligere tidspunkt i projekteringen og dermed spare tid og penge i projektet.
Udfordringen med det virtuelle laboratorium er validering af resultater og kvantificering af usikkerheden i resultaterne. Herunder udarbejdelse af præcise retningslinjer for hvordan en model opbygges og en beregning udføres på lige vilkår med de retningslinjer der følges når en fysisk model opbygges til et vindtunnelforsøg.
Projektets største potentiale er, at man på sigt kan erstatte vindtunnelforsøg i designfasen med virtuelle forsøg og at fysiske forsøg i udelukkende bruges til validering af simuleringer.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:38

Tak for kommentaren og støtten til vores projekt og vores vision.

Allan Larsen (Fagleder, Vindteknik, COWI AS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:59

Gennem de sidste 10 - 15 år har vindteknik inden for bygge- og anlægsbranchen har gennemgået en betydelig udvikling med udbredelsen af CFD beregningsmetoder. Idag er det således muligt at bregne de grundlæggende lastkoefficienter ved moderate Reynolds' Tal for mange relativt simple kantede geometrier der ofte anvendes inden for bro- og husbygning. I mange anvendelser er dette en stor hjælp og giver et anvendeligt fingerpeg om prototypens opførsel ved høje Reynolds' Tal. Praktiske erfaringer viser at CFD beregninger kan være behæftet med betydelige fejl når resultaterne skal overføres til den virkelige verden. Inden for bygge og anlægsteknik er der brug for en bedre forståelse hvordan separation på bygninger ved høje Reynolds' Tal har indflydelse på læet omkring bygningerne. Ligeledes er der inden for brokonstruktion brug for en bedre forståelse og modellering af hvordan indens turbulens onsættes til dynamiske kræfter på en svingende konstruktion. For indeværende kan en tilstrækkelig god bestemmelse af ovendtående fænomener kun findes ved vindtunneforsøg som der kune er begrænsede midler til rådighed til i designfasen.
Det vil være af stor værdi for bygge- og anlægsbranchen hvis det virtuelle laboratorium kunne udvikle metoder til at få en bedre fysisk beskrivelse, indsigt og prediktion ovenstående fænomener.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:40

Tak for de konstruktive kommentarer og støtten til vores vision om det virtuelle laboratorium.

christopher galliano (arkitekt, folk arkitekter)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:10

Visionen om at lave et virtuelt Laboratorium, lyder som en god ide. Folk Arkitekter er for nylig begyndt at arbejde mere med større lejlighedsbyggeri, og laboratoriet virker som et spændende og nødvendigt værktøj, som kan gøre os i stand til at "vindprøve" arkitekturen inden opførelse. Vi håber snart at kunne overføre og anvende disse værktøjer direkte til udviklingen af vore designs og dermed optimere kommende nybyggeri i vindteknisk henseende.
Jeg vil afslutningsvis bemærke, at det, set fra vores perspektiv, er vigtigt, at systemet er forholdsvist nemt at bruge og økonomisk tilgængeligt.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:26

Tak for den positive tilbagemelding.

Peter Hauschildt (Owner, Hauschildt Marine A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:10

I udviklingen af radikalt nye designkoncepter er det af stor værdi for os tidligt i forløbet at kunne lave en sammenligning af konceptet imod tidligere afprøvede designs. Det virtuelle testlaboratorium baseret på en videns base vil tidligt kunne frasortere de ideer, som af den en eller anden årsag ikke vil være levedygtige, og der kan hurtigt fokuseres på de levedygtige designs. Værktøjerne vil dermed kunne understøtte en mere fleksibel og agil designproces end vi er vant til, og vi giver derfor vores opbakning til dette projekt.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:18

Tak for din kommentar og tak for at støtte vores ambition om at stille vores ekspertise til rådighed for en mere fleksibel og agil designproces.

Christian Råe Holm (Head of Performance Management, COACH Solutions)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:45

Det er givet, at projektet vil tilføje stor værdi i den tidlige designfase af nybygnings- og retrofit-projekter på skibe og vil være stærkt medvirkende til, at denne type opgaver fortsat kan løses konkurrencedygtigt i Danmark.
Fra vores synspunkt i performance monitoring-verdenen, ville det være interessant, hvis de nye værktøjer på sigt kunne benyttes til udvikling af bedre baseline-modeller for f.eks. øget modstand i bølger for forskellige standard-skibstyper, da vi tit arbejder med hyldeskibe, der er underbeskrevet i den henseende.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:16

Tak for kommentaren og opbakningen. Det er et rigtigt godt forslag at benytte det virtuelle laboratorium til at studere og udvikle baseline-modeller for øget modstand i bølger til brug for performance evaluering. Vi vil overveje at gøre det til et case som en del af vores projektplan. Det er netop hensigten at det virtuelle testlaboratorium skal kunne bringe værdi ind i alle faser af et designs livscyklus og ikke kun til de tidlige faser.

Mikkel Hansen (CEO, MDC - Maritime Development Center)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:33

Konceptet om et virtuelt laboratorium med fokus på hydro- og aerodynamik giver rigtig god mening for den maritime branche. Danmark skal fortsat udbygge sin stærke globale position inden for det maritime område i en stærk global konkurrence. Netop initiativer som dette understøtter visionen af Danmark som et maritimt kraftcenter - hvor vi er i front på den teknologiske udvikling og hvor vi udvikler metoder der kan gøre design- udviklings- og driftsfaserne i skibets levetid agile og effektive. Det virtuelle laboratorium understøtter er vi får udbygget vores stærke kompetencer i de fysiske laboratorier med den nyeste virtuelle teknologi.

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:04

Mange tak for din kommentar Mikkel. Godt at se at et udviklingscenter som Jeres kan se værdien af dette projekt.
Med venlig hilsen
Peter Sørensen

Peter Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:16

Mange tak for din kommentar Mikkel. Godt at se at et udviklingscenter som Jeres kan se værdien af dette projekt.
Med venlig hilsen
Peter Sørensen

Christian Schack (Director, Regional Buisness Development, American Bureau of Shipping)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:39

Virtuelt hydro- og aerodynamisk laboratorium og videnbase” lyder i titlen som ganske yderst relevant og potentielt værdiskabende projekt for FORCE Technology. Jeg kan vaere lidt bekymret over abitionen i projektet der favner meget vidt og det er ikke let at se fra projekt beskrivelsen hvad der er lagt mest vaegt paa - det kræver en mere information. Værktøjerne vil potentiel kunne understøtte en mere fleksibel designproces af baade nybygninger og retrofit loesninger , og ABS giver derfor vores opbakning til dette projekt.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:36

Tak for kommentaren og støtten til vores vision. Som tidligere nævnt, er vi bevidste om, at det er en omfattende vision, som ikke lader sig gennemføre på blot to år. Derfor har vi udvalgt fire delområder, der skal berede vejen mod opfyldelsen af den komplette vision.

dan@erria.dk
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:01

Det er efterhånden svært at komme med nye rosende ord eller kritik, som ikke allerede er sagt eller beskrevet i ovenstående kommentarer.
Når det er sagt er der ingen tvivl om vigtigheden af, at vi som branch ikke sover i timen, når det gælder om at gøre brug af og udvikle ny teknik.
Dette projekt kan dog sagtens være et skridt på vejen mod den omspændende database vi alle ønsker at gøre brug af , også selvom den i version 1, 2 eller 4 ikke når at dække alle behov til UG.
Det vigtige for en database er jo at komme i gang, og få fyldt viden/ knowhow i den.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:15

Tak for din opbakning til vores vision og den konstruktive kommentar. Vi glæder os over den brede støtte til ideen om det virtuelle laboratorium som ganske rigtigt har til hensigt at holde os skarpe i forhold til de nye muligheder som moderne teknik tilbyder.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:30

Den internationale skibsfart har betydelige udfordringer omkring indførelse af ny teknologi til opfyldelse af nye og strengere miljøkrav. Særligt CO2 reduktionskravene vi kræve udvikling indenfor reduktion af skrogmodstand og forbedring af fremdrivningsforhold. Dette initiativ er en naturlig udvikling inden for et område hvor DMI har betydelig erfaring og viden. DMI (oprindeligt Hydro - og Aerodynamisk Laboratorium) har været med hele vejen og favner såvel det eksperimentelle, numeriske, computational fluid dynamics og det digitale i form af opbygning og modellering af en digital tvilling og udførelse af simuleringer m.v. som dette forslag indeholder. Initiativet er vigtigt ud fra energieffektivitetsbetragtninger. Man har for nye skibe EEDI, men dette er ikke tilstrækkeligt til at beskrive et skibs effektivitet under forskellige operationelle forhold f.eks. mht fart, dybgang m.v. Initiativet herunder de resultater man opnår kan også sammenlignes med traditionelle eksperimentelle og numeriske metoder, og man kan derved få en god validering af nye tiltag, hvilket er vigtigt for at skabe tillid og dermed afsætning til brugerne. Pålidelige værdier for mulige reduktioner af emissioner for skibe er en forudsætning for at en fornuftig beregning over en mulig investerings tilbagebetaling. Danske Maritime er brancheorganisation for den maritime industri i Danmark og mange virksomheder i industrien i Danmark vil med hjælp fra dette initiativ fra FORCE Technology kunne demonstrere og eftervise at deres produkt/systemløsning giver besparelser. Initiativer er derfor nyttigt for industrien og kan være med til at sikre arbejde og dermed arbejdspladser til danske virksomheder. Det er vigtigt at såvel nye designs samt udvikling og modifikation af eksisterende designs kan undersøges idet klimamål opfyldes ved såvel udvikling af nye skibe, men i høj grad også ved intelligent retrofit af eksisternde skibe. Vi ser gerne at Danmark fortsat er førende inden for disse område, og vi støtter derfor op om yderligere forskning og udvikling inden for fremtidens modellering og simulering af skibe og deres systemer med henblik på yderligere reduktion af skibsfartens emissioner til atmosfæren.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:51

Tak for støtten til vores projekt og vores vision.

Brian Bender Madsen (Head of Machinery and systems, KNUD E. HANSEN A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:48

Helt overordnet er innovation essentielt for at fastholde og udvikle nuværende tekniske medarbejdere i branchen og tiltrække fremtidens kandidater til forsat at forbedre vores globale styrkeposition og understøtte væksten i det blå Danmark, samt Danmarks globale indflydelse på branchen. Ligeledes vil udvikling af værktøjer til bevarelsen af Danmarks dominerende markedsposition på offshore-vind også gavne det blå Danmark. Som skibsdesignvirksomhed med et globalt hjemmemarked ser vi at det vil gavne væsentligt at der skabes mere fokus på de muligheder der ligger for at forbedre skibsfartens effektivitet og heraf et forbedret aftryk på miljøet. Der kan opnås store besparelser ved at strømline et design til dets forventede operation, her er specielt hydrodynamiske overvejelser og i mindre grad aerodynamik blandt de forskellige værktøjer der skal anvendes for at udvikle effektive skibsdesigns som også ”holder” i den faktiske drift og ikke kun i teorien. Generelt oplever vi ofte konkurrerende værft designs med optimistiske dagsforbrug, her ville det være gavnligt for rederierne og indirekte for skibsdesigneren at Reder, evt. inden de indgår kontrakt, kan foretage en prisbillig evaluering af f.eks skrogmodstanden således at Reder kan foretage en reel sammenligning af designs ved samme kondition.
En ting som ikke er belyst mht. anvendelse af FORCE database for hydrodynamik, antager at databasen består af resultater fra tidligere modelforsøg, hvordan sikre man sig at der ikke ”sælges” skrogdesign som værft, Reder eller skibsdesigner har ejerskabet af ?
Ligeledes kan betydning af overordnede hoveddimensioner ved givet lastekondition være af interesse således at værktøjet ikke kun bruges til at optimere når disse er valgt men også til at assistere i forbindelse med valg af optimale hoveddimensioner.

Søren Hattel (Team leader, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:52

Tak for støtten til vores vision og de relevante refleksioner. Vi har gennem mange år beskæftiget os med test og evaluering af skibsdesigns, hvor det er helt essentielt at det enkelte design naturligvis er omfattet af vores fortrolighedsklausuler. Det virtuelle laboratorium vil fungere efter de samme principper, så man som designer fortsat kan have fuld tillid til at et design ikke bliver videregivet til tredjepart. Den database der vil indgå i det virtuelle testlaboratorium vil indeholde anonymiserede nøgletal der kan anvendes i forbindelse med kunstig intelligens og benchmarking, men vil ikke indeholde det egentlige design.

Thomas Eefsen (Chief Commercial Officer, Odense Maritime Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:44

Ambitionen om at opbygge kompetencer og procedurer for CFD simulering af skibes manøvrering er stærk og værdifuld. I dag er CFD et vigtigt værktøj for optimering af skrog og propeller i forhold til fart og forbrug. Vi støtter klart målet om at udvikle metoder for simulering af manøvrering, således at også manøvreegenskaber kan vurderes tidligt i design faserne. Netop manøvreegenskaber er vigtigt at vurdere tidligt i designet, idet det ofte er dyrt og tidskrævende at ændre hvis der skal justeres sent i designfasen. OMT ser frem til at følge dette initiativ, og bistår gerne med input om nødvendigt.
Mvh, Thomas Eefsen / CCO / Odense Maritime Technology

Frank Surland (Senior Teknisk Inspektør, DTU AQUA)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:20

Vi arbejder i en niche hvor der er mindre fokus på performance, men hvor man derimod ønsker at nedbringe støj genereret fra skrogets fart gennem vandet, samt andre forstyrrende elementer såsom bubble sweep-down. En mulighed for virtuelt at kunne klarlægge og nedbringe den slags støj/fænomener i et tidligt stadie i design fasen, ville være en interessant mulighed. Bl.a. også da skibene ofte har mulighed for at udrustes med forskelligt slags udstyr, og det så burde være muligt at simulere udstyrets indvirkning på støjsignaturen i forskellige kombinationer. For ikke at tale om fremtidigt retro fit udstyr, der så kunne testes virtuelt før evt. indkøb og montering.
Jeg er klar over at et niche område som havforskningsskibe ikke er et potentielt givtig forretningsområde, men det er dog en interessant tanke, at den "virtuelle performance fremmende teknologi" måske kunne anvendes på andre områder.
Under alle omstændigheder er en database for kommerciel anvendelse det første skridt på den lange vej mod det komplette virtuelle værktøj, så det kan man kun bakke op om.