Wellness til ældre - Periferiydelser i offentlige virksomheder, f.eks. ældreomsorgen og hospitaler – som bygger på oplevelsesøkonomi.

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Den Danske Kvalitetsmodel er et fælles kvalitetsudviklingsredskab, der skal udbredes i hele det danske sundhedsvæsen. Regionerne deltager aktivt i udviklingen af modellen og finansierer den i fællesskab med staten. Med udgangspunkt i formålet efterspørger forbrugerrådet og privathospitalerne et nyt målingssystem, der skal vurdere og sammenligne kvaliteten af de offentlige og private hospitaler. Behovet er i første omgang defineret for alle landets sygehuse – offentlige og private og dækker over 37 temaer og indeholder 103 stan-darder for høj kvalitet. Det er forventet, at alle områder inden for det danske sundhedssystem, herunder æld-reforsorgen, hjemmehjælpen og andre offentlige virksomheder, også skal udvikles under Den Danske Kvali-tetsmodel.

Med udgangspunkt i et nyt koncept ”konferenceworkshop” (et nyt begreb), skal der defineres nye mål for produkter, der kan hjælpe fremtidens sundhedspersonale, og dermed fremme og kvalitetsforbedre hele sek-toren. Fokus er med omdrejningspunkt i ”oplevelser og wellness”. Konferencen skal bestå af specifikke per-soner, der til daglig er involveret i sundhedssektoren samt interessenter, f.eks. patientforeningerne, brugerne selv og private virksomheder. Desuden skal der være deltagelse af innovatører, opfindere, IKT-personer, servicefag og kommunikation. På konferencen skal der identificeres behov og muligheder, og på den sidelø-bende workshop skal alle involverede præsenteres for, og eventuelt afprøve, nye muligheder inden for robot-teknologi, servicekoncepter mv. Teknologisk skal der afsøges produkter og serviceydelser på verdensplan, der kan inddrages i det videre arbejde. Med oplevelsesøkonomiens afdækkende periferiydelser i sundheds-sektoren, skal der tænkes videre i mulige nye opfindelser og uddannelser.

Der skal arbejdes meget på tværs af brancher for at skabe fremtidens oplevelsesprodukter/periferiydelser, som det danske sundhedsvæsen og offentlige myndigheder kan få gavn af, og som virksomhederne kan bruge som ”first movers” med et stort eksportpotentiale.

5 ”regionale” ”konferenceworkshops” vil blive gennemført. Den teknologiske service vil blive styrket gennem udarbejdelse af koncept og metode, dokumentation heraf samt udarbejdelse af et katalog, som målrettes relevante brugere, forskere og virksomheder.